MEDARBEIDERE

3785

Norge 2 673, Sverige 538, Baltikum 574.

MEDMENNESKER

Vi bryr oss

Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom, Tydelig

MILJØ

ISO14001

og Miljøfyrtårn-sertifisert

Vårt samfunnsansvar

Kjære leser! Vi er glade for å presentere MøllerGruppens Samfunnsansvars-rapport for 2013. Årsrapporten for 2013 og denne Samfunnsansvarsrapporten gir en oversikt over våre økonomiske resultater, sosiale forhold, vår miljømessige påvirkning og bærekraftige ambisjoner. Samfunnsansvars-rapporten gjelder for MøllerGruppen og tilhørende selskaper.

Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Derfor har MøllerGruppen og andre bedrifter et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning. For MøllerGruppen er samfunnsansvar å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling. Samfunnsansvar er en integrert del av MøllerGruppens virksomhet, tuftet på våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Vårt arbeid med miljø og samfunnsansvar bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker og miljø.

MøllerGruppen er ikke direkte berørt av de nye rapporteringskravene som trådte i kraft 1. juni 2013 der nye lovregler pålegger store foretak å gi informasjon om sin håndtering av samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport. Konsernet har imidlertid i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som en del av årsrapporten. I 2011 benyttet MøllerGruppen for første gang Global Reporting Initiatives (GRI) format for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. Dette ble videreført i 2012. For 2013 har vi valgt å presentere dette arbeidet i en egen Samfunnsansvarsrapport.
 
Formålet med GRI er at rapportering av økonomiske, miljømessige og sosiale resultater skal bli like utbredt som vanlig finansiell rapportering er i dag. Nettverket er tilknyttet FN gjennom status som samarbeidende institusjon med FNs miljøprogram UNEP.
MøllerGruppen er også i ferd med å slutte seg til FN-initiativet Global Compact og støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon.

Bilvirksomheten i MøllerGruppen har vokst kraftig de siste 10 årene og da spesielt i Sverige og Baltikum. Arbeidet med å integrere ny virksomhet er intensivert betydelig. Dette er krevende og lange prosesser når ambisjonen er å bygge vår kultur og våre verdier inn i alle ledd. Gjennom de siste årene har det vært arbeidet bevisst og tydelig med å bevege vårt samfunnsansvar fra å ha et preg av filantropi til virkelig å bli en integrert del av det vi holder på med.

Det er gledelig å se at dette arbeidet bærer frukter, noe som også denne Samfunnsansvarsrapporten er et uttrykk for. Vi ser frem til å kunne styrke arbeidet ytterligere i årene som kommer.

Vi har valgt å dele rapporten inn i tre kapitler; Medarbeidere, Medmennesker og Miljø.
 


Pål Syversen   
Konsernsjef

Paul Hegna
Direktør konserninformasjon og samfunnsansvar                                            

Medarbeidere

MøllerGruppen arbeider kontinuerlig og systematisk med arbeidsmiljøet og med å følge opp hvordan medarbeidere trives, hvordan de får utnyttet sin kompetanse og blir fulgt opp. Dette måles gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse.

Medarbeiderundersøkelsen, som måler både medarbeiderenga-sjement og etterlevelse av grunnverdier, ble gjennomført i alle fem land på fem språk høsten 2013.  Svarprosenten endte på 82 prosent og resultatene var gjennomgående svært positive.

Ved utgangen av 2013 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet på 3785 - en økning på 108 i løpet av året.  Sverige hadde 538, de tre landene i Baltikum til sammen 574 og i Norge er det 2 673 medarbeidere.

Det er et kulturelt mangfold i konsernet dels gjennom eierskap i Estland, Latvia, Litauen og Sverige, men også ved at mange europeiske nasjonaliteter er representert innen servicemarkedet i Norge. Her finner vi medarbeidere fra mange ulike nasjoner. 

Det har ikke vært nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak for å hindre diskriminering og forskjellsbehandling i vårt selskap.

VERDIER OG KULTUR
MøllerGruppens grunnverdier er sentrale i konsernets bedrifts-kultur og er viktige veiledere for både ledere og medarbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kundene. Den etikken som grunnverdiene har vært tuftet på har vært plattformen for vår vekst, utvikling og arbeid helt siden selskapet ble grunnlagt. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og vi arbeider for at det skal være like relevant i Sverige, Estland, Litauen, Latvia som i Norge.

Det handler om å leve opp til grunnlegger Harald A. Møllers evig aktuelle motto: «Det gjelder å holde sin sti ren». Like viktig som å holde sin sti ren er det også å legge til rette for at det skal være morsomt, engasjerende og krevende å arbeide i MøllerGruppen. Verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kolleger og kunder. 

MøllerGruppens fire grunnverdier er:
ÅPEN OG ÆRLIG – Basis for våre tanker og holdninger
TYDELIG – Mål og retning
INITIATIVRIK – Handling og gjennomføring
OMTENKSOM – Relasjoner og ressurser

Det har i nyere tid vært jobbet med å forankre grunnverdiene i organisasjonen gjennom både et antall e-lærings case rettet mot dilemmaer i hverdagen, grunnverdifilmer vist på ledersamlinger og for nyansatte, og ikke minst gjennom synliggjøring av grunnverdiene på våre blå grunnverdiplakater som finnes overalt i selskapet.  

Helt siden Harald A. Møller etablerte selskapet i 1936 har vårt verdigrunnlag vært en bærebjelke i selskapet. Etter alle disse årene er verdiene fortsatt like aktuelle og viktige for oss. At den nye Medarbeiderundersøkelsen også måler på etterlevelse av grunnverdiene er ment som ytterligere en bekreftelse på at vi anser verdiene som svært viktige.

HMS
Systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet er et myndighetskrav. Dette arbeidet skal sikre at det i MøllerGruppen – på alle nivåer i virksomheten – benyttes arbeidsmetoder som gjør at helse, miljø og sikkerhet systematisk blir vurdert og tatt hensyn til i planlegging, tilrettelegging og utførelse av arbeidet. Dermed blir dette et verktøy for bedre resultater for bedriften gjennom forebygging av skader og fravær, og ved bedret kvalitet på det arbeidet som utføres.  

Det jobbes konkret og systematisk i MøllerGruppen med å få redusert både korttids- og langtidssykefravær samt å unngå skader Like viktig er det å fremheve den positive siden ved Helse-, Miljø- og Sikkerhets-arbeidet som innebærer at et godt arbeidsmiljø er et gode for alle medarbeidere.

MøllerGruppen har etablert en prosedyresamling som er et praktisk HMS-verktøy i det daglige arbeidet for ledere, verneombud, AMU-utvalg og forøvrig for alle medarbeidere. De forskjellige prosedyrene beskriver hvilket ansvar hver enkelt har og hvordan de som har et lederansvar i HMS arbeidet skal gå fram.

FRISKVERN
Alle selskaper i Norge har en avtale om bedriftshelsetjeneste (BHT) og våre risikogrupper, mekanikere, fagteknikere, lakkerere og opprettere skal gjennomgå en helsekontroll hvert tredje år. I Oslo har vi hatt vår egen BHT i mange år, en ordning som på grunn av nytt regelverk og nye krav fra myndighetene må endres fra 2014.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Oslo-området har bistått lederne i samtlige Møller Bil-selskaper i regionen og deltatt på totalt 31 AMU-møter i 2013. Attføringsutvalget for Oslo har hatt tre møter hvor til sammen 114 case er blitt behandlet og fulgt opp. Samarbeidet med NAV og fastlege har vært tett når det gjelder oppfølging av sykmeldte. BHT har deltatt på 20 dialogmøter i NAV-regi. BHT har holdt ni kurs i grunnleggende førstehjelp for i alt ca 80 medarbeidere og to HMS-kurs for Verneombud; ett i Oslo og ett i Bergen. Fokuset på hørselsskader fortsatte i 2013, og samtlige mekanikere, fagteknikere og skadeopprettere i Oslo er nå sjekket. Dette arbeidet videreføres. 149 ansatte i Oslo-regionen har vært til målrettet helseundersøkelse hos bedriftslegen og bedriftslegen har gjennomført i alt 530 konsultasjoner.

Alle andre Møller Bil forhandlere utenfor Stor- Oslo er tilsluttet ekstern bedriftshelsetjeneste, det vil si at de har inngått lokale avtaler med anerkjente leverandører av bedriftshelsetjenester.
En viktig oppgave for BHT er å hjelpe ledere med oppfølging av langtidssyke. Her har BHT drevet kursing i lovverket og kompetanseoverføring slik at lederne kan praktisere relevant oppfølging. Gjennomgående oppmerksomhet i denne opplæ-ringen er rettet mot forebygging.
Det har vært jobbet for å redusere bruken av helseskadelige kjemikaler på verkstedene. Dette tiltaket er nå også iverksatt både i Sverige, Latvia og Litauen. Estland er planlagt fra 2015.
Det er registrert 36 skader fra hele landet som har resultert i legebehandling og fravær. Ingen alvorlige. Alle er innrapportert til forsikringsselskapet If. Dette er vesentlig flere enn i 2012, noe som nok først og fremst skyldes underrapportering i 2012. MøllerGruppen bruker tallene og eksemplene i aktivt forebyg-gende arbeid og i undervisning.

SYKEFRAVÆR
Bedriftshelsetjenesten har arbeidet på individ-, avdelings- og organisasjonsnivå for å bistå virksomhetene med ulike utford-ringer i forbindelse med sykefravær. BHT har vektlagt tettere samarbeid med fastleger, NAV og behandlingsinstitusjoner.

Sykefravær i 2013:
Møller Bil i Norge: 5,3%
Harald A. Møller: 4,2%
Møller Bil Sverige: 3,5 %.

Sammenlignet med gjennomsnittet i Norge er dette bra tall. Møller Bil har også etablert egne måltall der langtidsfraværet skal være under fem prosent og korttidsfraværet skal være under én prosent.

Det eksisterer pt. ikke tall fra vår virksomhet i Baltikum. På grunn av andre nasjonale regler og langt dårlige ordninger for sykelønn, er sykefraværet i disse landene uansett vesentlig lavere enn i Norge. Ambisjonen er å få sykefraværsstatistikk på plass innen rimelig tid også for denne delen av vår virksomhet.

BEDRIFTSDEMOKRATI
Samarbeidsutvalget (SU) i Møller Bil Norge har hatt tre møter i løpet av året og ett møte i Konsernutvalget er gjennomført. Samarbeidet mellom de tillitsvalgte fra Fellesforbundet og ledelsen er preget av åpenhet og et felles syn på de aller fleste områder og er derfor ansett som både fruktbart og nyttig av begge parter.  Flere Møller Bil-representanter har deltatt på SU-møtene for å informere om tiltak som det jobbes med sentralt i Møller Bil.

I Sverige er det lov om medbestemmelse i arbeidslivet som blant annet regulerer arbeidsgiverens informasjonsplikt og arbeidstakernes forhandlingsrett. Informasjonsplikten innebærer at Møller Bil Sverige fortløpende skal informere de to arbeidstakerorganisasjonene selskapet har en kollektiv avtale med. Informasjonen skal omhandle den økonomiske og produksjonsmessige utviklingen i selskapet og retningslinjene for personalpolitikken. Formålet er å gi medarbeiderne muligheten til å bedømme situasjonen og framtidsutsiktene.

Forhandlingsretten innebærer at arbeidstakerorganisasjonene, under visse forutsetninger, har rett til forhandlinger innen selskapet fatter beslutninger om viktige endringer i selskapet eller beslutninger som har konsekvenser for den enkelte. Det gir medarbeiderne muligheter for å fremme sine synspunkter innen det fattes en beslutning. Informasjon og forhandlinger har skjedd kontinuerlig gjennom året 2013.

I Baltikum er det ikke etablert noe samarbeid med tillitsvalgte.  Igjen er det slik at nasjonale regler og praksis skiller seg mye fra Norge.

LIKESTILLING OG MANGFOLD
Kvinneandelen i konsernet holder seg relativt konstant. Kvinneandelen i Norge var ved utgangen av 2013 på ca. 16 prosent og vi har stadig et ønske om å øke denne.  Vi har likefullt et antall dyktige kvinnelige ledere i Norge, Sverige og i Baltikum og vi har et kontinuerlig ønske om å øke dette antallet, blant annet ved alltid å ha kvinner med i våre interne lederprogram. Gjennom-snittsalder i Norge er 37 år for kvinnelige medarbeidere og 40 år for mannlige. De tilsvarende tallene for Sverige er henholdsvis 37 år og 38 år. Foreløpig foreligger det ikke tall for dette fra Balti-kum fordi vi ikke har administrative verktøy på plass som kan produsere den typen statistikk.

MøllerGruppen er i og utenfor vår bransje kjent for å ha medarbeidere med lang ansiennitet og vi har delt ut gullklokke (25 år) hele 611 ganger.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE (ENGASJEMENTSMÅLING)
Vi gjennomførte i 2013 en elektronisk medarbeiderundersøkelse for samtlige medarbeidere i alle fem land MøllerGruppen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i tilsvarende form i 2012 og tar sikte på å:
1) vurdere nivået på engasjementet i arbeidet samt
2) se hvordan vi lever opp til våre kjerneverdier.

Begge år undersøkelsen har vært gjennomført har det vært svært høy svarprosent og i 2013 var det 82 prosent av 3720 medarbeidere i fem land som svarte på de tyve spørsmålene. Resultatene var positive med høye score stort sett over hele linjen. Dette tyder på både et godt engasjement og at grunnverdiene står sterkt.  Nå er det likevel ikke tallene som er det viktigste med slike undersøkelser; det som er poenget er å gi alle ledere et mål på tingenes tilstand slik de oppleves av medarbeiderne.  Dermed får lederen et verktøy å bruke for å jobbe med forbedring og utvikling i sin egen avdeling.  Arbeidet med dette skal foregå i full åpenhet og i samarbeid slik at resultatene deles og slik at alle involveres og tar ansvar for forbedringsarbeidet. Undersøkelsen gjennomføres én gang i året.


LEDERUTVIKLING
Vår virksomhet er preget av mange operative enheter som i stor grad må drives som selvstendige resultatenheter. Vi har også bygget ut velfungerende fellesfunksjoner på noen områder, men erkjennelsen av at vi må ha sterke, kompetente og selvgående ledere er sterk. Arbeidet med å utvikle våre ledere og rekruttere nye er derfor er høyt prioritert område.

MøllerGruppen har hatt fokus på å utvikle sine egne ledere i over 20 år. Intern rekruttering og kompetanseoverføring mellom selskapene - spesielt mellom importør og forhandler - er viktige bærebjelker for selskapets vekst og utvikling. Siden oppstarten med egne lederprogram i 1989 har rundt 500 ledere og ledertalenter deltatt på ett eller flere interne utviklingsprogram. 

Programmene er som regel basert på å sette sammen grupper av medarbeidere for forskjellige enheter som over en periode på 6-8 måneder gjennomfører fem to-dagers intense samlinger rettet mot lederferdigheter og egenutvikling.  Programmene innledes av en såkalt trekantsamtale mellom leder, deltaker og kursfasilitator hvor fokus og utviklingsbehov for den enkelte tydeliggjøres og forankres. God lederoppfølging gjennom programmet er en viktig forutsetning - likeledes en avsluttende trekantsamtale som tar for seg deltakers utvikling gjennom programmet og hva han/hun fortsatt behøver å ha fokus på.

Et resultat av satsningen på utvikling av egne ledere er at MøllerGruppen i stor grad er selvforsynt og i liten grad behøver å rekruttere eksternt til sentrale lederstillinger.  Samtidig som det er åpenbart at vi også ønsker noe påfyll utenfra.

I 2013 gjennomførte vi lederprogram for både lederkandidater (talenter) og etablerte ledere, og nye talentprogram både innen salg og ettermarkedet ble dels gjennomført og dels startet opp som pilotforsøk.  Konkret ble det startet opp et LederKandidatProgram for 15 deltakere i Norge, ett LederProgram for 15 deltakere i Norge, ett talentprogram for åtte talenter innen salg i Møller Bil og et mellomlederprogram for 14 ledere i de tre Baltiske landene.

KURS OG OPPLÆRING I REGI AV IMPORTØREN HARALD A. MØLLER AS
Serviceskolen på Skedsmo er vår interne opplæringsskole som ivaretar behovet for oppdatering og videreutdannelse for mekanikere, teknikere og opprettere for alle våre forhandlere. Serviceskolen er ansvarlig for all teknisk opplæring for alle modellene til Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy som importeres til Norge. I tillegg gjen-nomfører vi teknikkopplæring for våre kundemottakere og selgere.

I 2011 utførte Serviceskolen 4890 Training Man Day (TMD)*. I 2012 utførte de 6608 TMD og i 2013 5122 TMD. I 2013 sertifiserte Serviceskolen 88 fagteknikere og 53 diagnoseteknikere.
Serviceskolen har åtte dyktige instruktører. Det kjøres 40 faste opplæringsmoduler med 2-4 dagers varighet. I tillegg kommer opplæring på nye modeller og modellendringer fra merkene. Basis-opplæringen som fordeles på tre moduler og utgjør totalt omlag 1600 opplæringsdager per år er den obligatoriske «inn-gangsporten» til alle våre opplæringsmoduler for nyansatte og lærlinger.

Serviceskolen består av totalt 3318 kvadratmeter og hele syv verksteder med topp moderne utstyr og tilhørende klasserom.

For Audi, Skoda og Volkswagen salg, selgereledere og «ikke teknisk trening», dvs. servicemarkedssjefer, delesjefer, kunde-mottakere, delemedarbeidere, garantisaksbehandlere, ble det utført totalt rundt 2800 TMD i 2013.

*TMD = Training Man Day (eksempel: 10 deltakere på kurs i to dager gir 20 TMD).

MØLLER BIL SKOLEN
MøllerGruppens virksomheter bidrar til satsing på framtidens talenter. Møller Bil Skolen er et offentlig godkjent undervis-ningsopplegg der elever fra videregående skole inngår en lærekontrakt på normalt 24 måneder. I løpet av denne tiden skal lærlingene forene det teoretiske han eller hun i to år har lært på skolen med den praktiske kunnskapen som skal til for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Skolen følger en offentlig godkjent lærerplan for biltekniske utdanningsløp som bilmekaniker, bilskadereparatør, lakkerer, og reservedelsfaget.

På Møller Bil Skolen er elevene sikret å jobbe med de nyeste teknikker og utstyr som brukes for å vedlikeholde og diagnosti-sere biler som er teknisk ledende på områder som sikkerhet, miljø etc.

Representanter fra Møller Bil Skolen var også invitert til NHO sin årskonferanse «Velkommen til Læringslivet» i januar 2014. Skolen stilte med leder og to lærlinger som demonstrerte feilsøkingsteknikk på en Volkswagen e-up! på scenen.

Møller bil Skolen hadde ved årsskiftet 145 lærlinger (inntak 2012 og 2013). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

MEDARBEIDERSAMTALER
MøllerGruppen har som policy at det gjennomføres medarbei-dersamtaler på alle nivåer.  Det understrekes at gode medarbeidersamtaler må oppleves som meningsfylte for begge parter.

Oversikt medarbeidere over antall medarbeidere, ledere, gjennomsnittsalder og kjønnssammensetning – der denne informasjonen finnes:


Medmennesker

De fire verdiene Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vårt arbeid, utvikling og vekst.

Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og de er like relevante i Sverige, Estland, Litauen og Latvia som i Norge.  Verdien Omtenksom handler for oss om å bry seg om medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø og være raus, romslig og inkluderende.

FN GLOBAL COMPACT
MøllerGruppen er også i ferd med å slutte seg til FN-initiativet Global Compact og støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon.

Virksomhetens vekst, også ut over Norges grenser, de siste årene tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid. Dette arbeidet er igangsatt og vil bli videreført i 2014.

SAMARBEIDSPARTNERE
Som en del av vårt samfunnsansvar har vi derfor valgt å støtte organisasjoner og initiativ som bidrar til et rausere og bedre samfunn. Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som fortjent, SOS-barnebyers arbeid i Baltikum, Røde Kors sitt initiativ Ferie for alle, og Christian Radich, er samarbeidspartnere vi er stolte av.

«Lønn som fortjent» i regi av Kirkens Bymisjon gir rusavhengige en jobb å gå til og lønnen utbetales kontant samme dag. Noen av dem lager glassengler. MøllerGruppen har støttet dette prosjektet siden 2007 gjennom kjøp av 5 000 glassengler. Partene utvidet i 2013 sin eksisterende avtale. Den nye avtalen omfatter kjøp av inntil 10.000 hengende glassengler per år. Glassenglene skal benyttes som gaver til nybilkjøpere over hele landet. Vi håper at vi gjennom dette arbeidet kan bidra til å gjøre glassenglene enda mer kjent og skape flere arbeidsplasser.

MøllerGruppen er hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Avtalen bidrar til SOS-barnebyers arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene. Bidragene fra MøllerGruppen går til to hovedformål. Halvparten av midlene skal gå til barn som bor i barnebyer enten fordi de er foreldreløse eller fordi foreldrene ikke er i stand til å ivareta omsorgen for dem, mens resten skal brukes forebyggende til å hjelpe familier i sitt nærmiljø med bolig og ulike tiltak som skal forhindre at familier går i oppløsning. Våre medarbeidere bidrar med frivillig innsats på utvalgte prosjekter. Møller Auto Baltic har også lagt til rette for at ungdom fra SOS-barnebyer kan få sommerjobb og yrkesrettet utdanning.

«Ferie For Alle» gir barn og foreldre fra familier med svak økonomi muligheten til én ukes ferie i skolens ferier på et av Røde Kors’ opplevelsessentre. Konsernet har støttet dette prosjektet økonomisk siden 2007 og 43 medarbeidere har deltatt som frivillige på 54 ferieopphold. Dette har bidratt til at mer enn 8 000 barn og foreldre har fått en ukes ferie.

Helt siden 2000 har MøllerGruppen også bidratt til å bevare norsk maritim kulturarv gjennom bruk og økonomisk støtte til fullriggeren Christian Radich. Gjennom avtalen får medarbeiderne anledning til å delta på flere av seilasene til Christian Radich og skipet er også en viktig del av medarbeidernes 17. mai feiring i Oslo. Hvert år er mellom 500 og 600 medarbeidere om bord på nasjonaldagen. Avtalen er nå fornyet for ytterligere tre år.

SERTIFISERING OG KVALITET
Tillit fra kundene er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes. MøllerGruppen tar derfor sitt kvalitetsarbeid på det største alvor. En forutsetning for å lykkes med kvalitetsarbeidet er at virksomheten jobber systematisk, involverer medarbeiderne og har fokus på brukeren av produktet eller tjenesten.

Importøren Harald A. Møller AS ble første gang sertifisert i henhold til ISO 9001:ff i 2004. ISO 9001 er basert på prinsippet om Kontinuerlig Forbedring og har et overordnet mål om å møte kundens forventinger. Siden den gangen har selskapet gjennomgått årlige revisjoner på denne standarden og har hvert eneste år kunnet vise til forbedringer. Harald A. Møller AS er i dag ansett for å være blant de aller beste på dette området innenfor vår bransje.

I 2011 ble selskapet også sertifisert i henhold til ISO 14001:ff som omhandler miljø, men er basert på de samme prinsipper.

BEREDSKAPSHÅNDTERING
MøllerGruppen har utarbeidet en beredskapsplan for å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser på en god måte. I tillegg er det utviklet et program for beredskapsøvelser. Hvert år får flere av ledergruppene i selskapene opplæring i dette programmet i form av krise- og beredskapshåndtering. Det forekom ingen alvorlige hendelser i 2013.

Miljø

Vår klare ambisjon er å bli oppfattet som ledende på miljø i bilbransjen. Vi skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål, og legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg.

Både internt i organisasjonen og eksternt har MøllerGruppen gjennom flere år hatt fokus på miljø, gjennom våre produktstrategier, sertifiseringsordninger, opplæring og i samtaler med samfunnsaktører, kunder, samarbeidspartnere og fabrikker. Vi samarbeider med miljøstiftelsen Zero og våre forhandlere i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vår virksomhet skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Harald A. Møller AS, som er Norges største bilimportør, er sertifisert etter ISO 14001. Sammen med Volkswagen-konsernet søker vi å utvikle innovative og bærekraftige løsninger som gir gevinster for alle.

BILER OG TEKNOLOGI
I Norge har CO2-utslippet gått kraftig ned det siste året. Mye på grunn av det økte bilsalget av nullutslippbiler, men også sammensetningen av bilparken endres i positiv retning, om enn sakte. For ett år siden hadde 35,6 prosent av de nye bilene CO2-utslipp mellom 1 og 120 g/km. Ved fjorårets slutt var dette tallet steget til 38,1 prosent.

Nullutslippbilene har økt sin andel fra 2,9 til 5,6 prosent, noe som selvsagt får stor betydning for totalutslippet, og per i dag er det elbilene som står for denne positive trenden.

Blant bilene som har CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km er det ingen endring. Få av dagens biler med forbrenningsmotor greier å komme under 50 gram. Derimot er det en betydelig økning i intervallet fra 51 til 110 g/km. I 2012 hadde 17,2 prosent av de nye bilene CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km, i 2013 havnet 22,2 prosent av de nye bilene innenfor dette intervallet.

I intervallet 111 til 120 g/km er det en nedgang fra 18,1 prosent i 2012 til 16,1 prosent i 2013. Også intervallet fra 121 til 130 g/km er det en liten nedgang, mens andelen biler i intervallet fra 131 til 150 g/km gikk ned fra 26,9 til 23,2 prosent.

Blant bilene med de største utslippene er det også en tydelig forskyvning. Mens intervallet 151 til 170 g/km har økt fra 14,2 til 16,6 prosent har intervallet fra 171 til 190 gått tilbake fra 7,5 til 4,5 prosent, mens personbilene med utslipp over 191 g/km gikk tilbake fra 2,1 til 1,2 prosent av totalsalget.

Vi har ikke tilgjengelig tilsvarende historiske tall for Sverige, Estland, Latvia og Litauen.


UTVIKLING VÅRE MERKER
Våre lavutslippsmodeller har etter hvert fått god kjennskap og posisjon i markedet, og er nå blant våre mest populære modeller. CO2-utslippene fra våre merker er betydelig redusert de siste 10 årene. I 2004 hadde en gjennomsnittlig CO2utslipp fra Volkswagen på 167 gram per kilometer. I 2013 er tilsvarende tall 124 gram, en reduksjon på over 25 prosent.

GJENNOMSNITTLIG CO2-UTSLIPP PER KJØRTE KM.
I tett samarbeid med Bilimportørenes Landsforening har MøllerGruppen bidratt til en felles standard for miljøklassifise-ring av biler. Klassifiseringen benyttes i dag i all markedsføring av våre biler.

LEDENDE PÅ LADBARE BILER
MøllerGruppen jobber aktivt for å etablere en mer miljøvennlig bilpark i Norge. Visjonen er å framstå som bransjeledende på miljø gjennom å etablere et lederskap på ladbare biler. Selskapet hadde en norsk lansering av Volkswagen e-up! i november 2013. Den helelektriske e-up! hadde en fantastisk start, og ble på under to måneder Norges tredje mest kjøpte el-bil med over 580 registrerte biler. Volkswagen e-up! var første modell ut av en rekke med ladbare biler som vil bli introdusert av Volks-wagen.

Elbilmarkedet i Norge har gått fra å være et nisjemarked til å være en svært betydningsfull del av nybilmarkedet på bare to år. Det finnes en rekke fordeler ved å kjøpe og kjøre elbil i dag. MøllerGruppen har etablert et landsdekkende forhandlernettverk på el-biler der 62 av 72 Volkswagen-forhandlere skal selge elbiler og jobber aktivt for en raskere innfasing av ny teknologi og raskere utskiftning av bilparken.


VOLKSWAGEN GROUP VIL BLI VERDENS LEDENDE
Volkswagen Group har begitt seg inn på et grunnleggende økologisk restruktureringsprogram og har som ambisjon å bli verdens ledende bærekraftige bilprodusent innen 2018.

I årene framover er det forventet at antall biler over hele verden skal stige fra rundt 1 milliard til rundt 1,3 milliarder. Som ett av verdens ledende bilselskaper sier Volkswagen-konsernet at de har et spesielt ansvar her. Ett av målene er å forbedre miljøvennligheten på sin produksjon med 25 prosent. For å nå dette målet skal selskapet kutte energi- og vannforbruk, utslipp og avfall med 25 prosent sammenliknet med 2010-nivået. Konsernet vil også kanalisere over to tredjedeler av sitt investeringsprogram på 50,2 milliarder Euro direkte eller indirekte inn i utviklingen av stadig mer effektive og sikrere biler, nye drivsystemer og miljøvennlige produksjonsprosesser på sine anlegg rundt om i verden.

Volkswagen har allerede oppnådd noen viktige forbedringer på vei til sin selvpålagte miljøledelse. For eksempel ble utslipp av CO2 fra produksjonsprosessen mellom 2010 og 2012 redusert med omtrent 129 kilo per produsert kjøretøy, mens metallisk produksjonsavfall ble redusert med mer enn 28 kilo per kjøretøy.

I løpet av den samme perioden reduserte Volkswagen-konsernet også sin produksjon av avløpsvann per produserte kjøretøy med rundt 440 liter.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Volkswagen-konsernets bilsalg i Europa er kraftig redusert de siste årene. Fra 2008 til 2012 er utslippet redusert fra 159g CO2/km til 134g CO2/km. Det tilsvarer en reduksjon på ca 15,7 prosent.

Noen flere miljømessige mål fra Volkswagen Group
• CO2-utslippene på hele konsernets europeiske nybilpark skal være under 120 g/km innen 2015.
• Skal kutte gjennomsnittlig CO2-utslipp på selskapets europeiske nybilpark til 95 g/ km innen 2020.
• Om lag 600 millioner euro skal innen 2016 investeres i fornybar energi.

(Kilde: Volkswagen Aktiengesellschaft, Sustainability Report 2012)

SERTIFISERTE ORDNINGER
Møller Bil er Norges største og første bilforhandlerkjede som har sertifisert alle sine 40 forhandlere, ni skadeverksteder og hovedkontoret i Oslo i henhold til Miljøfyrtårn-standarden. Miljøarbeidet hos importøren Harald A. Møller ble formalisert med et godkjent ISO 14001 - sertifikat i desember 2011. Dette omfatter kontorvirksomheten på Frysja, sentrallageret for deler og tilbehør på Skedsmo og importanlegg for nye biler på Bekkelaget i Oslo.

Som en oppfølging av miljøsertifiseringen i henhold til ISO 14001 for Harald A Møller AS er vi også blitt en del av et pilotprosjekt fra Volkswagen AG som handler om å integrere ISO 14001 inn i fabrikkens «Connective Certification System«. På denne måten kan alle våre sertifiserte forhandlere få tilbud om å bli sertifisert i henhold til ISO 14001 i tillegg til ISO 9001. Dette vil være en frivillig ordning og vil være en svært kostnadseffektiv løsning både for importør og forhandlere. Resultatet fra ISO 14001-revisjonen i 2013 var meget bra, og vi får meget gode tilbakemeldinger på hvordan vårt EMS system fungerer.

Møller Bil Sverige var tidlig ute med å miljøsertifisere alle sine 10 forhandlere i Sverige etter ISO 14001 standarden. Arbeidet med å miljøsertifisere konsernets forhandlere i Baltikum er ikke igangsatt.

AVFALL – GJENVINNING AV BILER
Den norske bilbransjen har gjennom Autoretur utviklet et svært godt verktøy for gjenvinning og gjenbruk av vrakede biler. Autoretur gjenvinner hvert år ca. 125.000 kjøretøy, og nær 95 % av bilenes vekt blir gjenbrukt eller omdannet til energi. Det er bilimportørene som har ansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy.

Autoretur-ordningen skal sikre forsvarlig gjenvinning og resirkulering av kasserte biler. Dette er viktig for å redusere CO2– og miljøutslipp, og for å øke gjenbruk av metaller som er en begrenset ressurs.

Autoreturordningen sparer samfunnet for 130 – 140.000 tonn CO2-utslipp i året. Det tilsvarer utslippene fra 60.000 biler. Autoretur sørger også for at tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv behandles forsvarlig.

I 2012 (tall for 2013 er ikke klare) ble det vraket 119 905 kjøretøyer i Norge. Totalt ble 116.000 tonn avfall behandlet. Av dette ble over 90.000 tonn materialgjenvunnet (ca. 64 prosent), 26.000 tonn energigjenvunnet (18 prosent) og16.000 tonn gjenbrukt (12 prosent).
Dette betyr at 93,8 prosent av bilenes vekt ble gjenvunnet eller gjenbrukt i 2012. Kun 6,2 prosent gikk til deponi. I gjennomsnitt gjenbrukes 750 kg metaller fra en vraket bil. Tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv blir også fjernet.

Innsparingene som gjenvinningen i Autoretur representerer, tilsvarer 137.000 tonn CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 60.000 biler (ref. Vista Analyse).
Det er Miljødirektoratet som kontrollerer Autoretur.

AVFALL – AVFALLSHÅNDTERING, NORGE
Som et ledd i vårt miljøarbeid har MøllerGruppen inngått avtale med Ragn-sells om avfallshåndtering fra våre selskaper i Norge. Totalt avfallsvolum for 2013 var på 3100 tonn. Dette er en reduksjon i forhold til 2012 på 3,4 prosent eller 108 tonn. Sortert andel av avfallsmengden var på 77 prosent. Dette var en forbedring i forhold til 2012 hvor sorteringsgraden var 76 prosent.

De mest vesentlige fraksjonene er:
• Papp og papir: 14%
• Trevirke:  5%
• Metaller:  19%
• Plastemballasje: 4%
• Olje og drivstoff: 20%

AVFALL – AVFALLSHÅNDTERING, SVERIGE
Møller Bil Sverige har avfallsavtaler med selskapene IL Recycling og Nemax der sistnevnte selskap tar hånd om farlig avfall som aerosoler, airbags, batterier, elektronisk avfall, glykol, lysrør, løsemidler, oljefilter, plastforpakninger mm.

I 2013 har Møller Bil Sverige utdannet 205 medarbeidere i avfallshåndtering og sortering. Utdanningen har inneholdt informasjon om Miljöbalken samt Avfallsförordningen (lovverk) som er grunnleggende regler for alle virksomheter.

Gjennom 2013 er det igangsatt et arbeid som ser på innkjøp og bruk av kjemikalier. Arbeidet vil vedvare i 2014 for å sikre en god håndtering av bruk av kjemikalier på bilverkstedene.

ENERGILEDELSE I MØLLERGRUPPEN
Miljøhensyn er også godt forankret i MøllerGruppen Eiendom gjennom mangeårig satsing på Enøk-tiltak. Det er i 2013 foretatt betydelige investeringer for å redusere energiforbruk.

Våren 2009 ble det tatt et initiativ til å implementere energiledelse i organisasjonen til MøllerGruppen. Dette resulterte i en søknad til Enova SF om økonomisk støtte til prosjektet. Prosjektperiode 2009-2013. Vi takker Enova SF for bidrag til realisering av prosessen.

Prosjektets mål var å redusere energibruken i deltakende bygg i Norge med 7,5 GWh/år i prosjektperioden. Energieffektiviseringsmålet skulle nås gjennom opplæring i energieffektiv drift av driftspersonell og investeringer i lønnsomme ENØK-tiltak. Prosjektmålene ble nådd.

Vanlige tiltak som har blitt utført ute på eiendommene er nye Sentral Driftskontroll-anlegg (SD-anlegg), nye ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinnere, nye hurtiggående tette og isolerte porter, nye vinduer, driftsoptimalisering av bygg med SD-anlegg med energirådgiver. Enkelte bygg har også fått etablert systemer for energioppfølging. MøllerGruppen Eiendom ønsker på sikt å etablere energioppfølging for hele sin portefølje.

Den årlige energireduksjonen tilsvarer energibruken i 375 eneboliger (energibruk 20 000 kWh/år) eller 34 883 m2 kon-torbygg (energibruk på 215 kWh/m2 år). Eller sagt på en annen måte: Det totale energiforbruket i MøllerGruppen i 2013 var på rundt 42 GWh. Uten gjennomføring av noen av tiltakene ville energiforbruket i 2013 vært 7, 5 GWh høyere, dvs. omlag 50 GWh.

MER OPPMERKSOMHET RUNDT ENERGIBRUK
Om vi ser isolert på antall GWh som er redusert, er dette et meget godt resultat. Den største suksessen i prosjektet ligger imidlertid i at MøllerGruppen har fått mer oppmerksomhet rundt energibruken i hele organisasjonen. Arbeidet med å optimalisere energibruken fortsetter gjennom tiltak både i eksisterende og ny bygningsmasse.

Prosjektet har lagt grunnlaget for en reduksjon på ytterligere titalls GWh i planlagte prosjekter, gjennom nye planlagte bygg og konverteringer mot 2020. 

AVTALER MED UNDERLEVERANDØRER OM ENERGIOPPFØLGING
MøllerGruppen Eiendom ønsker på sikt å etablere energiopp-følging for hele sin portefølje. Som et ledd i denne ambisjonen har vi nå inngått en avtale med selskapet Esave om energiopp-følging for å sikre effektiv energibruk. Avtalen innebærer bruk av et web-basert verktøy med ukentlig oppfølging fra personell hos Esave og i samarbeid med våre leietakere.

MILJØARBEID I MØLLER BIL SVERIGE
Det ble i 2013 gjennomført EcoDriving opplæring hvor om lag 50 prosent av våre medarbeidere deltok. Eco-Driving er en utdanning der man lærer seg å kjøre økonomisk samtidig som man verner om miljøet.
 
På energisiden har Møller Bil Sverige i flere år gjennomført et energispareprogram med selskapet ÅF Infrastructure. Det var bare tre forhandlere som nåde målene sine på energisparing av elektrisitet i 2013. På oppvarming var antallet to forhandlere. Møller Bil vil i framtiden benytte seg av Esave, det samme systemet som benyttes i Norge, og sette måltall for hver for-handler.

MØLLER BIL SKADESENTER ROMERIKE
Det nye Skade- og lakkanlegget til Møller Bil Skadesenter Romerike som åpnet i 2013 er klassifisert som det første passivhuset i bransjen. Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus. Passivhus-standarden omfatter krav i forhold til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt at 60 prosent av byggets energibehov til oppvarming dekkes av fornybare kilder.

Bilvaskprodukter til anlegget er alle svanemerkede produkter og det er investert i eget renseanlegg for alt overvann fra anlegget.

MØLLER BIL KLARGJØRING
Møller Bil Klargjøring har som hovedoppgaver utstyrsmontering og teknisk og kosmetisk behandling av alle bilene som ankommer landet. I 2009 investerte Møller Bil Klargjøring i et nytt vaske- og klargjøringsanlegg. Før denne investeringen lå vannforbruket per bil på ca 180 liter. Nå er vannforbruket per klargjort bil på 28 liter. Kjemiforbruket har i samme periode blitt redusert fra 1,9 liter per bil i snitt til dagens nivå på 0,8 liter.

Møller Bil Klargjøring utfører oppdrag for alle 43 forhandlere i MøllerGruppen. De 43 forhandlerne utgjør 60 prosent av totalen for de fire merkene. Møller Bil Klargjøring er også Miljøfyrtårn-sertifisert. I 2013 klargjorde de 24.678 biler.

Rapportering

MøllerGruppen har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som en del av årsrapporten. I 2013 kommer vi med en egen Samfunnsansvarsrapport - samtidig med Årsrapporten.

Konsernet har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som en del av årsrapporten. I 2011 benyttet MøllerGruppen for første gang Global Reporting Initiatives (GRI) format for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. Dette ble videreført i 2012. For 2013 har vi valgt å presentere dette arbeidet i en egen Samfunnsansvarsrapport.

MøllerGruppen er også i ferd med å slutte seg til FN-initiativet Global Compact og støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon.