Vårt bærekraftige samfunnsoppdrag

Grunnstammen i vårt «nye» samfunnsoppdrag er fire M’er. Eller M4. Medmenneske, Miljø, Medarbeidere og Mobilitet. Vi har valgt å sette disse i 4. potens, fordi de henger sammen og spiller hverandre gode.

VÅR AMBISJON er at vårt samfunnsoppdrag skal være en integrert del av hvordan vi driver langsiktig, lønnsom forretning i alle våre virksomheter. Samtidig har vi et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling. Dette er grunnen til at vi har valgt å kalle vårt engasjement «et bærekraftig samfunnsoppdrag».

Eierselskapet Aars og MøllerGruppen gjennomførte høsten 2016 en interessent- og vesentlighetsanalyse der hensikten var å klargjøre en strategisk ramme for samfunnsoppdraget. På bakgrunn av analysen ble det formulert tre hovedområder innenfor den nye strategien: Miljø, Mobilitet og Mangfold/inkludering. Våre mål og vårt samfunnsoppdrag forplikter oss til målrettet forbedringsarbeid og til fortsatt å jobbe med gode holdninger. MøllerGruppens virksomhet skal bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Sentralt i dette arbeidet er vår Code of Conduct som tydeliggjør våre etiske grunnprinsipperog retningslinjer – og dermed indirekte til utvalgte bærekraftsmål i FNs mål frem mot 2030. På lengre sikt er ambisjonen å forankre bærekraftsmålene som del av forretningsstrategien.

Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8600 bedrifter fra 163 land. Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Bilvirksomheten i MøllerGruppen har vokst kraftig de siste årene fra i overkant av 2000 medarbeidere i 2003 til over 4200 ved utgangen av 2016. 

- Vi har hatt store forbedringer på flere områder som bidrar til en bedre hverdag for våre medarbeidere, medmennesker og miljøet, sier Paul.

Konsernet har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som en del av årsrapporten. I 2011 benyttet MøllerGruppen for første gang Global Reporting Initiatives (GRI) format for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. Dette er siden blitt videreført. På vårt Årsrapportsenter finner du MøllerGruppens samlede rapportering - også en PDF av vår Samfunnsansvarsrapport. 

Medarbeidere

Vi vil være ledende innenfor mangfold, skape en inkluderende arbeidsplass, utvikle medarbeiderne og gi dem muligheter.

DET ER VIKTIG FOR OSS å investere i medarbeiderne våre, sørge for at de har riktig kompetanse og utfordrende oppgaver. Hos oss skal det være krevende,engasjerende og moro å jobbe.Ved utgangen av 2016 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4.274, en økning på 167 i løpet av året. Sverige hadde 653 medarbeidere, de tre landene i Baltikum til sammen 672 og Norge 2.949 medarbeidere. Vi blir med andre ord stadig flere.MøllerGruppens grunnverdier er sentrale i konsernets bedriftskultur og viktige veiledere for både ledere og medarbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kundene. MøllerGruppen har også utarbeidet en egen Code of Conduct som tydeliggjør våre etiske grunnprinsipper og retningslinjer.

LEDERPROGRAMMER
Arbeidet med å utvikle våre ledere og rekruttere nye et høyt prioritert område. I 2016 har vi avviklet lederprogrammer for 41 deltakere og nye programmer i Norge og Baltikum er under utvikling for oppstart høsten 2017. 19 medarbeidere fra fem land har deltatt i utviklingsprogrammet «Top Challengers», et opplæringsprogram for de presumptivt dyktigste og mest kompetente mellomledere og talenter. I tillegg deltar 28 ledere i selskapets topplederprogram.

KURS PÅ SERVICESKOLEN
Serviceskolen på Skedsmo er vår interneopplæringsskole som er ansvarlig for all teknisk opplæring for alle modellene til Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy som importeres til Norge. I tillegg gjennomfører vi teknisk opplæring for våre kundemottakere og selgere. I 2013 utførte Serviceskolen 5.122 Training Man Day, i 2014 5.385, i 2015 var tallet 5.652 TMD, mens det i 2016 hadde økt til 6.517.

KURS HOS IMPORTØREN
Det kjøres også kurs og opplæring av importøren, Harald A. Møller. I 2016 ble det gjennomført 269 kursdager fordelt på 136 kurs med ca. 1339 deltakere innenfor området «ikke-teknisk trening», dvs. for servicemarkedssjefer, delesjefer, kundemottakere, delemedarbeidere, garantisaksbehandlere. I tillegg er det gjennomført e-læringer og Skype-kurs på diverse områder.Et bevis på at det jobbes godt med våre unge mekanikere fikk vi da det ble full skår for våre deltakere i Yrkes-NM i Bergen i klassen for unge mekanikere.Gullet gikk til Aleksander L. Severinsen, Møller Bil Jessheim og sølvet til Ken Christensen, Møller Bil Oslo Vest! Nå er VM i Abu Dhabi neste. Yrkes-NM er et viktig ledd i arbeidet med å løfte yrkesfagene.Hvert fylke har arrangert egne uttak der vinnerne får delta i finalen.


Les mer i MøllerGruppens Samfunnsrapport 2016

Medmennesker

MøllerGruppen ønsker å bli kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine medarbeidere og medmennesker.

VI HAR ET ANSVAR for å hindre at mennesker faller utenfor og skal derfor arbeide for likestilling, mangfold og inkludering i våre virksomheter. Vi er opptatt av at medmennesker skal få en ny start og lykkes hos oss.Vi har frem til nå samarbeidet med store organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og SOS-Barnebyer – i tillegg til at vi har opprettet egne fond i Baltikum og i Sverige. MøllerGruppen Baltic Foundation ble stiftet for å støtte prosjekter og tiltak som fanger opp mennesker som lever under vanskelige forhold, mens vi i Sverige har opprettetet Barne- og Ungdomsfond. Vi har startet MENTOR-prosjektet med Røde Kors, gitt fri til medarbeidere som vil være ledere i Ferie for Alle, og kjøpt over 20 000 glassengler fra Lønn som Fortjent i Kirkens Bymisjon. Vi har også kjøpt bilbøker til kunder og til barn i Ferie for Alle – i tillegg til mange andre initiativ. Dette har vært hovedinnholdet i praktiseringen av vårt samfunnsansvar.
Målet har hele tiden vært å samarbeide om gode formål og engasjere medarbeiderne.Vi mener fortsatt at MøllerGruppen og andre bedrifter har et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning, slik vi har formulert det tidligere. For MøllerGruppen er samfunnsansvar å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling, tuftet på våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Grunnverdiene vil fortsatt dannebasisen i vårt samfunnsoppdrag. 

Næringslivets samfunnsansvarsengasjement har historisk utviklet seg fra å være ren pengestøtte til nå i større grad å dreie seg om å utvikle prosjekter og tiltak som er knyttet tett til forretningen. Aller helst som en integrert del av selskapet. Dette er også vår ambisjon. Vi er derfor i full gang med å konkretisere mange spennende tiltak. Grunnlaget for strategien og tiltakene er den nylig gjennomførte interessent- og vesentlighetsanalysen.

Et eksempel: En egen avdeling med fire-seks medarbeidere ble opprettet på klargjøringsavdelingen på Bekkelaget sommeren 2016. Medarbeiderne går på et 12 måneders program der intensjonen er å få folk i arbeid, enten hos oss aller andre steder. Programmet er et samarbeid med NAV. Medarbeiderne utfører oppgaver med teknisk eller kosmetisk klargjøring av biler. Vi har planer om å videreutvikle og styrke dette område med flere tiltak innenfor denne viktige M’en i vårt samfunnsoppdrag.

FN Global Compact
MøllerGruppen har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact og vi støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Virksomhetens vekst de siste årene, også ut over Norges grenser, tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid. 

Les MøllerGruppens Samfunnsrapport 2016

Mobilitet

Toppledere innenfor bilindustrien har uttalt at de tror bilbransjen kommer til å bli utsatt for større endringer de neste 5 til 10 årene enn hva vi har opplevd de siste 100.

MØLLERGRUPPEN er en ledende aktør i bransjen og ønsker å beholde denne posisjonen også i fremtiden. Det er derfor utarbeidet en tydelig ambisjon som vi bruker som ledestjerne i vårt arbeid: «Vi skal – med en langsiktig horisont – ta en sentral posisjon innenfor urban, smart mobilitet».

Hva legger vi i smart mobilitet? Vi ønsker å være med både å utvikle og ta i bruk morgendagens teknologiske og smarte løsninger. Men mobilitet omfatter mye. Vi har derfor valgt å se på smart mobilitet som et overbygg for fem grunnpilarer: Smart helse, smart energi, smarte hus, smarte byer og smarte biler. Vi tror at de virkelig spennende og attraktive mulighetene vil oppstå i skjæringspunktene mellom disse områdene og ser derfor verdien av å være tett på samtlige.

Mobilitet vil bevege oss inn i en ny fremtid og vil påvirke hvordan fremtidens byer vil se ut, hvordan kommende generasjoner kjøper produkter og bruker tjenester – og hvordan våre nye forventninger og krav vil påvirke de som leverer produkter og tjenester. Vi ser både kommersielle og samfunnsnyttige muligheter med urban mobilitet, og vi har også som mål å bidra til å skape nye bærekraftige løsninger.

Innenfor vår bransje ser vi at konkurransen fra andre fremkomstmidler blir sterkere. Innovative og tilgjengelige knutepunktløsninger vil gjøre disse tilbudene enda bedre enn de er i dag. For unge mennesker er heller ikke det å eie en bil den ultimate drømmen. Mange foretrekker heller attraktive og fleksible mobilitetsløsninger.

I tillegg vil politiske initiativ som bilfritt sentrum og økt kollektiv satsing gjør at flere vil reise kollektivt. I Oslo vil for eksempel kollektivtrafikken øke med 85 prosent frem mot 2040.

Volkswagenkonsernets direktør, Mathias Müller, har lansert fabrikkens strategi «Together 2025». Der er det klart at det satses offensivt på nye mobilitetsløsninger fremover.

Mobilitet, digitalisering og bærekraftige løsninger er industriens viktigste drivere fremover – i tillegg til bilsalget slik vi kjenner det i dag. Det at fabrikken er tidlig ute med å gå nye veier gjør at MøllerGruppen er godt rustet til å møte endringene.

Urbanisering og miljøbevissthet gjør at våre transportbehov endres. Mobilitetsløsninger er derfor en strategisk satsing for oss. Når bildeling og andre delingstjenester blir et vanlig tilbud er det naturlig at vi vil være en ledende leverandør også til disse tjenestene.

«MøllerGruppen er i gang med å se på løsninger hvor vi kan tilby våre kunder en plattform der de kan dele bilen sin. Vi er foreløpig på utviklingsstadiet, men hovedstrategien er å finne ut hvilken plass vi skal ha i en fremtidig bildelings- og mobilitetsløsning»
KONSERNSJEF TERJE MALE

MøllerGruppens Samfunnsansvarsrapport 2016

Miljø

MøllerGruppen skal befeste posisjonen som et fyrtårn innenfor miljø.

DET INNEBÆRER AT VI gjennom samarbeid skal søke kunnskap og som selskap søke energieffektive, klimavennlige og bærekraftige løsninger i alle deler av vår virksomhet. Og; vi skal selvsagt fortsatt være en ressurs på bilogmiljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg. 

«CO2-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar. Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye bilerskal være utslippsfrie i 2025», sier Opplysningsrådet for Veitrafikken på sine hjemmesider. Salget av ladbare biler utgjorde i underkant av 30 prosent av nybilsalget i Norge i 2016, mot 22 prosent i 2015. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen. 2016 ble også året da salget av ladbare hybrider tok av og utgjorde 13,4 % av alle nye personbiler.

I dag står transport for 22 prosent av de samlede CO2-utslippene. 75 prosent av disse utslippene kommer fra transport på vei. EUs klimamål er å redusere det gjennomsnittlige bilutslippet fra nye personbiler fra dagens 141 g/km til 95 g/km innen 2021 (ofv). 
Halvparten av salget av Volkswagen personbiler i 2016 var ladbare biler, og markedet har respondert svært godt på ny teknologi. Den høye andelen av ladbare biler i Volkswagens portefølje har også bidratt til at det gjennomsnittlige CO2-nivået for nye Volkswagen registrert nå er nede på 76 gram for 2016. Gjennomsnittlig CO2 utslipp fra Volkswagen i 2006 var på 170 gram per kilometer. I 2015 var det falt til 67 gram. Økningen fra 2015 til 2016, skyldes det store salget av rene elbiler høsten 2015.

Volkswagen AG bygger nå verdens største batterifabrikk og lanserer 30 nye elbil-modeller de neste 10 årene.Med dette i ryggen er vi rustet til å posisjonere oss i tet i forhold til både nye og etablerte konkurrenter. Ett av våre strategiske mål er derfor fortsatt å være best på ladbare løsninger.

Miljøhensyn er godt forankret i konsernet gjennom mangeårig satsing på Enøk-tiltak og det er blitt foretatt betydelige investeringer for å redusere energiforbruket. Møller Bil har nå aktiv energioppfølging hos alle forhandlere, både i Norge, Sverige og Baltikum. I Norge er det 55 bygg som følges opp, i Sverige 17 bygg og i Baltikum 14 bygg.Gjennomgående ser en at Møller Bil nærmer seg et energibruksnivå hvor det for et stort antall forhandlere er snakk om å holde nivået. En erfarer også at forhandlerne viser et økende engasjement for oppgaven med energieffektivisering.18 forhandlere stod for en temperaturkorrigert gevinst på rundt 800.000 kWh fra 2015 til 2016. Gevinsten ble imidlertid spist opp av noen få «problembygg» hvor forbruket økte tilsvarende. Det jobbes aktivt med tiltak for å oppnå energireduksjon i disse.

Les mer i MøllerGruppens Samfunnsrapport 2016

Forbereder oss på endring

"Bilbransjen står foran store, spennende, og dyptpløyende endringer. Toppledere innfor bilindustrien har uttalt at de tror bransjen kommer til å bli utsatt for større endringer de neste 5 til 10 årene enn hva vi har opplevd de siste 100," skriver konsernsjef Terje Male i denne artikkelen.

"Begrepene som gjerne brukes er megatrender, det vil si sterke krefter som hamrer løs på den eksisterende verdikjeden som består av produsent, grossist og detaljister. Det som skjer er i korte trekk dette:

Bilparken blir stadig mer elektrisk, bilene blir tilknyttet nettet, og på sikt blir de også selvkjørende. Men, bilene i seg selv er bare en del av bildet. Kravene til miljø og bærekraft øker, både i produksjon og bruk. Det vil legge begrensninger på bruk av bil i urbane strøk. Samtidig er vi inne i en digital transformasjon som muliggjør en tiltakende delingsøkonomi. Det medfører at forbrukerne i fremtiden vil organisere bilbruken på nye måter, blant annet i form av ulike bildelings- og mobilitetsløsninger. Utfordringen er å håndtere alt dette samtidig.

Vi i MøllerGruppen er i full gang med vår digitalisering. Vi har etablert salgskanaler på nett slik at du kan kjøpe nybil, bruktbil, tilbehør og booke verkstedtimer. I og for seg ganske selvsagt i våre dager, men bilbransjen har kommet sent på banen. Nå er vi i farta og vil løfte mer og mer over på nettet, men vi kan berolige deg som fortsatt ønsker å besøke den analoge bilbutikken: Forhandlerne vil bestå! Bil er og blir et fysisk produkt.

Vår erfaring med salg av biler på nett det siste året viser at 10-15 prosent av kundene er klare for en heldigital kjøpsprosess. Det betyr at markedet ikke er helt modent, selv om vi da kun har sett på megatrenden digitalisering. Hvis man samtidig tar med seg at bilen endrer seg, at den blir elektrisk, oppkoblet og på sikt selvkjørende, vil man få en situasjon der kunden skal kjøpe en helt annen vare enn tidligere. Det gjør at mye vil endre seg.

Alt tyder dessuten på at mange yngre mennesker ønsker å kjøpe tjenesten mobilitet fremfor varen bil. Vi tror derfor at bildeling og samkjøring ved hjelp av smarttelefoner vil øke vesentlig i omfang, og at det kommer til å gå fort. Det er teknologi som nøkkel-løs overlevering og selvkjørende biler som kommer til å drive det fremover.

Volkswagen-konsernet har etablert selskapet MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester. Vi i MøllerGruppen er i gang med å se på løsninger hvor vi kan tilby våre kunder en plattform der de kan dele bilen sin. Vi er foreløpig på utviklingsstadiet, men hovedstrategien er å finne ut hvilken plass vi skal ha i en fremtidig bildelings- og mobilitetsløsning. Det er spennende tider – både for deg og for oss."

Les mer om MøllerGruppen på vårt:

Årsrapportsenter

Pressesenter

Facebook

Kvalitet og Beredskap

SERTIFISERING OG KVALITET Tillit fra kundene er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes. MøllerGruppen tar derfor sitt kvalitetsarbeid på det største alvor. En forutsetning for å lykkes med kvalitetsarbeidet er at virksomheten jobber systematisk, involverer medarbeiderne og har fokus på brukeren av produktet eller tjenesten.

Importøren Harald A. Møller AS ble første gang sertifisert i henhold til ISO 9001:ff i 2004.  ISO 9001 er basert på prinsippet om Kontinuerlig Forbedring og har et overordnet mål om å møte kundens forventinger. Siden den gangen har selskapet gjennomgått årlige revisjoner på denne standarden og har hvert eneste år kunnet vise til forbedringer. Harald A. Møller AS er i dag ansett for å være blant de aller beste på dette området innenfor vår bransje.

I 2011 ble selskapet også sertifisert i henhold til ISO 14001:ff som omhandler miljø, men er basert på de samme prinsipper.

Beredskapshåndtering
MøllerGruppen har utarbeidet en beredskapsplan for å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser på en god måte. I tillegg er det utviklet et program for beredskapsøvelser. Hvert år får flere av ledergruppene i selskapene opplæring i dette programmet i form av krise- og beredskapshåndtering.