Samfunnsansvar og sosial bærkraft

I Møller Mobility Group jobber vi for å fremme mangfold og inkludering. Dette skaper et positivt arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg akseptert og respektert. Det styrker også selskapets omdømme blant kunder og partnere, og gjør selskapet mer attraktivt for talentfulle jobbsøkere.

Mangfold handler om evner, utdannelse, alder, bakgrunn, egenskaper, kjønn, personligheter, etnisitet, seksuell legning og preferanser, og vi ønsker at alle, uavhengig av bakgrunn, skal føle seg trygge og bli godt ivaretatt på vår arbeidsplass.

Samfunnsansvar tett på virksomheten

Unge under 30 år – og noen seniorer – rekruttert gjennom NAV, får arbeidstrening og faglig opplæring før de får faste, hele stillinger i Møller Medvind og etter hvert i våre virksomheter og eksterne selskaper.

Møller Medvind – vår første store, egne, satsing

Møller Medvind ble etablert våren 2017 og i april 2018 åpnet dørene på Alnabru. Selskapet bidrar til å løse en av de aller største samfunnsutfordringene vi har i dag: unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Møller Medvind skal skape arbeidsplasser for denne målgruppen. Og de skal gjøre det etter forretningsmessige prinsipper.

Ved utgangen av 2021 var det 50 ungdommer i arbeid hos Møller Medvind. 49 medarbeidere har fått faste, fulle stillinger siden oppstarten og 16 medarbeidere fikk sin fulle, faste stilling i 2021. Det som skiller Møller Medvind fra mange andre liknende arenaer er at vi nettopp tilbyr faste, fulle stillinger. For unge mennesker i dag, uten ressurser rundt seg, er det helt avgjørende for å kunne starte livene sine på en god måte.

VIL RYDDE OPP I BRANSJEN

Alle forhandlere i Oslo, samt Møller Bil Hvam, brukte Møller Medvind til klargjøring av sine brukte biler 2021. Møller Medvind, i samarbeid med våre kunder, har på den måten vært en bidragsyter til å rydde opp i bilpleiebransjen. Møller Medvind hadde gleden av å åpne Møller Medvind i Trondheim i oktober 2020. Her skal ansatte i Møller Medvind i Trondheim jobbe sammen med resten av klargjøringsavdelingen som sikrer at bilene ser bra ut når de skal ut til kunder. 1. desember 2021 fikk de tre første med arbeiderne sine fulle, faste stillinger.

BIDRAR TIL NY LOV
Møller Medvind har også blitt brukt som høringsinstans i forbindelse med loven som endelig trer i kraft i juni 2022. Denne loven kriminaliserer kjøp av svarte bilpleietjenester og en godkjenningsordning, sammen med et fagbrev, vil bidra til en helt annen seriøsitet i bilpleiebransjen.

FAGBREVET I BILPLEIE
En milepæl ble nådd i september 2021 da fagbrev i bilpleie formelt ble godkjent som fag. Avdelingsleder på Alnabru har gjennom mange år bidratt i utformingen av fagbrevet, og har gjennom høsten jobbet aktivt med læreplanen. Møller Medvind ble en av de aller første godkjente lærebedriftene og kunne ønske velkommen til de to første lærlingene.

ETABLERING AV MØLLER MEDVIND UTVIKLING
Møller Medvind har hele veien bygget nettverk og blir brukt som høringsinstans i viktige tema rundt inkludering. Møller Medvind-metoden er etterspurt, og det ble derfor helt naturlig å etablere Medvind Utvikling AS. Selskapet har, gjennom Medvindmetoden, ambisjoner om at langt flere bedrifter skal inkludere utenforskap inn i fulle, faste stillinger. Det er et stort behov for også ufaglært arbeidskraft i mange bransjer. Dette vil kreve en ny måte å tenke på, og ikke minst tverrfaglig samarbeid, som vil utfordre allerede etablerte systemer.

MEDARBEIDERE FÅR SEG JOBB ANDRE STEDER
Flere medarbeidere i Møller Medvind ble ansatt hos ulike Møller Bil-forhandlere. De sørger for at bilene skinner i de ulike salgshallene, og trives godt med sine nye kolleger. I alt åtte medarbeidere begynte i fulle, faste stillinger hos Møller Bil-forhandlere i Oslo, på Hvam og i Follo i 2021.

UNIKT SAMARBEID MED NAV
Møller Medvind har hele tiden hatt et helt unikt samarbeid med NAV, der en NAV-ressurs følger opp NAVs ansvarsområder på tvers av alle bydelskontorene i Oslo. De bistår også oss og medarbeiderne med nødvendige tiltak og kompetanse for at veien mot faste, hele stillinger, skal bli best mulig. NAV kjenner Møller Medvind og behovene våre godt, og samarbeidet, som evalueres og forbedres kontinuerlig, er også tenkt som en pilot for inkludering mellom næringsliv og NAV i resten av Norge

50 medarbeidere har fått faste, hele stillinger siden oppstarten

For unge mennesker er det avgjørende å få faste, hele stillinger for å kunne starte livene sine på en god måte.


Ansvar

Vi er opptatt av at medmennesker skal få en ny start og lykkes hos oss. Vi har frem til nå samarbeidet med store organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og SOS-Barnebyer og i tillegg opprettet egne fond i Baltikum og Sverige. Møller Baltic Foundation ble stiftet for å støtte prosjekter og tiltak som fanger opp mennesker som lever under vanskelige forhold, mens vi i Sverige har opprettet et Barne- og Ungdomsfond. Vi startet også et MENTOR-prosjekt med Røde Kors, har gitt fri til medarbeidere som vil være ledere i Ferie for Alle, og kjøpt over 20.000 glassengler fra Lønn som Fortjent i Kirkens Bymisjon. Vi har kjøpt bilbøker til kunder og til barn i Ferie for Alle – i tillegg til mange andre initiativ. Dette har vært hovedinnholdet i praktiseringen av vårt samfunnsansvar de siste ti årene.

Mer enn bare lønnsomhet

Målet har hele tiden vært å samarbeide om gode formål og engasjere medarbeiderne. Vi mener at Møller Mobility Group og andre bedrifter har et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning, slik vi har formulert det tidligere. For Møller Mobility Group er samfunnsansvar – eller å påta seg et samfunnsoppdrag - å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling, forankret i våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Grunnverdiene vil fortsatt danne basisen i vårt samfunnsoppdrag.

20.000 glassengler

Vi har startet MENTOR-prosjektet med Røde Kors, gitt fri til medarbeidere som vil være ledere i Ferie for Alle, og kjøpt over 20 000 glassengler fra Lønn som Fortjent i Kirkens Bymisjon.


Internasjonale standarder

Møller Mobility Group rapporterer i henhold til GRI-standarden (Global Reporting Initiative) for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

FN Global Compact
Møller Mobility Group har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact og vi støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal Møller Mobility Groups virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Virksomhetens vekst de siste årene, også ut over Norges grenser, tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid.

Vi ønsker å lage felles prosjekter og arenaer hvor vi jobber tett sammen med våre medarbeidere.
Eier i Møller Mobility Group, Harald Møller.