Bærekraftig forretning er vårt premiss

Bærekraftig forretning er et premiss for Møller Mobility Groups virksomhet. Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at Møller Mobility Group bidrar til en positiv utvikling.

Konsernet har de siste årene bygget et solid grunnlag for å kunne iverksette og rapportere på relevante bærekrafttiltak. Dette gir også konkete føringer for vår nye konsernstrategi, som ble implementert i 2020.

Vårt grunnlag bygges på følgende bærekraftige samspill:

• Tett dialog med våre interessenter.
• Møller Mobility Groups prioriteringer av bærekraftmål hvor vår virksomhet kan bidra til endring.
• Internasjonale og nasjonale prinsipper for dokumentasjon av vår bærekraftinnsats.

Dette er de sentrale verktøyene Møller Mobility Group bruker for å bidra til en bærekraftig utvikling:

INTERESSENT- OG VESENTLIGHETSANALYSE
For å kunne ivareta både folk og forretning er vi avhengige av å få innsikt i våre interessenters krav og forventninger til vår virksomhet. I 2020 gjennomførte konsernet en ny interessentundersøkelse som ga verdifull innsikt til konkretisering av vårt samfunnsoppdrag. Interessentene prioriterte følgende innsatsområder:

• Elektrifisering av bilpark
• God og sikker arbeidsplass
• Mangfold og likestilling
• Inkluderende arbeidsliv
• Klima- og miljøfokus i innkjøp

Dette gir føringer for vår forretning og en målrettet strategi og dedikerte leveranser som svarer på interessentenes krav og forventninger.

Se nærmere omtale på side 14 i Års- og bærekraftrapporten.

VÅRE PRIORITERTE BÆREKRAFTMÅL
FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må også store næringslivsaktører bidra gjennom sin virksomhet. Som Nordens største importør og forhandler av biler kan vi bidra med et aktivt engasjement. Vi har prioritert seks av FNs bærekraftmål der vi skal bidra positivt.