Bilder april 2022 MLL 00046

35,7 prosent utslipps-reduksjon siden 2019

I løpet av tre år har vi kuttet 35,7 prosent av våre utslipp målt mot 2019. Samtidig blir jobben med å kutte utslipp mer krevende fremover - og vi skal fortsette å være en pådriver i det grønne skiftet.

I løpet av tre år har vi kuttet 35,7 prosent av våre utslipp målt mot 2019. Samtidig blir jobben med å kutte utslipp mer krevende fremover - og vi skal fortsette å være en pådriver i det grønne skiftet.

Scope 1, 2 og 3

Vi har siden 2020 rapportert et fullverdig og eksternt utarbeidet klimaregnskap for hele vår virksomhet i tråd med GHG-protokollen, og her kommer begrepene "scope 1", "scope 2" og "scope 3" inn i bildet.

Hva betyr begrepene
Enkelt forklart er disse tre begrepene kategoriseringen av hvor vår virksomhets CO2-utslipp deles inn i tre ulike kategorier, og som vi i ulik grad kan påvirke.

Scope 1 er de direkte utslippene som omhandler vår virksomhet. Det vil si alle utslipp som er knyttet direkte til noe vi eier - for eksempel demobilene våre.

Scope 2 omhandler utslipp fra innkjøpt energi som elektrisitet og fjernvarme for bygg.

Scope 3 handler om indirekte utslipp, og er den desidert største kategorien. Scope 3 omhandler alle indirekte utslipp bortsett fra energibruk knyttet til vår leverandørkjede, og er knyttet til alt av varer og tjenester som virksomheten vår kjøper inn og selger, og produksjonen og bruksfasen til bilene vi selger.

Klimagassutslippene til Møller Mobility Group hadde følgende fordeling i 2022:

- Scope 1 6.374 tCO2 e (0,5 %)
- Scope 2 3.452 tCO2 e (0,3 %)
- Scope 3 1.316.261 tCO2 e (99,3 %)

Så mye har vi redusert utslippene
Gjennom de siste tre årene har vi lykkes med å redusere utslippene tilknyttet vår virksomhet med 35,7 prosent målt mot basisåret 2019. Dermed er vi snart halvveis mot målet om å kutte 44 prosent til 2027 - som illustreres i figuren under:

Veien videre

God rapportering av Møller Mobility Groups klima gassutslipp er vesentlig i vårt arbeid for å kunne nå det langsiktige målet om å redusere utslipp i tråd med vitenskapsbaserte klimamål innen 2027. Klimaregnskapet er et nyttig verktøy for å identifisere og gjennomføre utslippskutt - en jobb som blir både mer krevende og enda viktigere i årene som kommer.

Møller Mobility Group skal være en sterk bidrags yter til Norges nullutslippsvisjon for 2025 og bidra til en større andel av elektriske biler. Fra et livs syklusperspektiv vil flere elektriske biler i bilparken bety høyere utslipp knyttet til produk sjonsfasen, med det har en forholdsmessig større reduksjon i bruksfasen på lang sikt.

Vi skal jobbe systematisk for å sikre bærekraftperspektivet i hele vår verdikjede og at våre leverandører opererer klima- og miljøvennlig, ivaretar sosiale forhold og seriøsitet, samt følger lover og regler og holder den etiske standarden vi setter. Gjennom vår størrelse har vi stor påvirkningskraft, og det skal vi utnytte på en ansvarlig måte.

Utviklingen av nullutslippsteknologi, i kombinasjon med nye måter å organisere mobilitet og bilhold på, gjør at bilbransjen med nye forretningsmodeller og tjenester kan bli en stadig viktigere del av løsningen på vei mot nullutslippssamfunnet.

Du kan lese mer om dette i vår års- og bærekraftrapport.