Driftsinntekter

18 842

NOK millioner

Resultat før skatt

701

NOK millioner

Egenkapital

2 373

NOK millioner

Egenkapitalprosent

44,4 %

Høydepunkter 2013

  • Volkswagen – Norges mest solgte bilmerke for åttende året på rad
  • Volkswagen Nyttekjøretøy – rekordhøy markedsandel på 35% i Norge
  • Audi størst i premium
  • Rekord i bruktbilsalg
  • Stadig mer fornøyde kunder
  • ŠKODA kåret til Norges beste bilimportør
  • Stadig sterkere posisjon i Sverige og Baltikum

Nøkkeltall

Her er nøkkeltallene for MøllerGruppen Bil.

Beløp i millioner kroner 2013 2012
Driftsinntekter    
Driftsinntekter 18 842 18 726
Resultat    
Driftsresultat eksl avskrivninger 823 873
Driftsresultat 636 747
EBITDA 1) 848 971
Resultat før skatt 701 795
Årsoverskudd 511 575
Kapital    
Egenkapital pr. 31.12 2 373 2 190
Totalkapital pr. 31.12 5 346 5 038
Egenkapitalprosent 44,4 43,5
Rentabilitet    
Egenkapitalens rentabilitet %2) 22,4 26,3
Totalkapitalens rentabilitet %3) 14,6 16,9
Antall medarbeidere    
Antall medarbeidere 3 771 3 664
Totale lønns- og personalkostnader 1 998 1 882

1) Inklusiv resultat i TS
2) Egenkapitalens rentabilitet: Årsoverskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.
3) Totalkapitalens rentabilitet: Resultat før skatter pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.

Fra konsernsjefen

KUNDENES TILLIT I MøllerGruppen har vi like stor oppmerksomhet på hvor fornøyde kundene våre er som på de økonomiske resultatene. Derfor er vi svært glade for å se at kundetilfredsheten er betydelig forbedret for alle våre merker de siste årene. Vi har nådd et høyt nivå.

Dette er resultatet av en målrettet innsats over lang tid.  Samtidig vet vi at forventningene utvikler seg kontinuerlig.  Vi kan være stolte av nivået vi har nådd, men vi må være ydmyke og fokuserte for å holde og forbedre nivået ytterligere.

Dyktige og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse er nøkkelen til å få bransjens mest fornøyde kunder. Våre fire grunnverdier Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vårt arbeid, vår utvikling og vekst. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kollegaer og kunder. 

Gode resultater i et tøft marked
Til tross for høye volumer var det norske bilmarkedet mer krevende enn noen gang i 2013. MøllerGruppens to største bilmerker tapte noe markedsandeler i fjor. Samtidig forsvarte Volkswagen posisjonen som det mest kjøpte bilmerket i Norge åttende år på rad og Audi opprettholdt sin nummer en posisjon i premiumsegmentet.

Den økonomiske krisen i Europa førte til at bilprodusentene har hatt stor overkapasitet, og dette har medført en ekstrem priskonkurranse. Dessuten utgjorde elektriske biler for første gang en betydelig del av nybilsalget. Salgsøkningen av de elektriske modellene var vesentlig større enn økningen i det totale bilmarkedet i fjor, og MøllerGruppen kom inn i dette segmentet først mot slutten av året.

Det norske importørselskapet Harald A. Møller tok den største belastningen ved fjorårets krevende bilmarked. Resultatet er likevel historisk sett et av selskapets beste. Harald A. Møller AS beholdt posisjonen som største bilimportør og våre bilmerker fikk en samlet markedsandel på 25,7 prosent av det norske person- og varebilmarkedet.

Forhandlervirksomhetene i Møller Bil i Norge hadde en liten omsetningsøkning i fjor, godt hjulpet av et styrket bruktbilsalg og god verkstedomsetning. De siste årene har vi satt fokus på servicemarkedet for å sikre at kundene blir hos oss. Vi har lykkes med å synliggjøre våre konkurransefortrinn og stå i mot økt konkurranse fra frittstående verkstedkjeder. 

MøllerGruppen hentet i fjor for første gang mer enn 20 prosent av sine driftsinntekter utenfor Norge. Forhandlerne i Sverige har vist en fin fremgang på kundetilfredshet, både på salg og for servicemarkedet. Men fortsatt ligger de svenske forhandlerne noe bak de nivåene vi har i Norge. Det jobbes derfor aktivt for å forbedre dette videre, blant annet ved å sammenlikne og samkjøre tiltak med Møller Bil Norge.

De baltiske stater har vært preget av en fortsatt svak men stabil økonomisk utvikling i 2013. Bilmarkedet ser også ut til å ha stabilisert seg på de siste årenes nivå, som synes å være et mer bærekraftig nivå enn før finanskrisen i 2008. MøllerGruppen har nå en meget sterk strategisk stilling i de baltiske landene, men det gjenstår fortsatt et stykke arbeid i forhold til utvikling av kjeden i tråd med hva som er gjort i Norge og Sverige.

Volkswagen Møller Bilfinans har de siste årene hatt en solid utvikling og selskapet er nå Norges nest største aktør innen billeasing. Våre kunder velger i økende grad å benytte seg av de kombinasjonsmulighetene som bilforhandlerne kan tilby, der både bilkjøpet, finansieringen, forsikringen og serviceprogrammet inngår i en helhetlig pakke.

Bærekraftige ambisjoner
Jeg er glad for å presentere MøllerGruppens første Samfunnsansvarsrapport. Årsrapporten for 2013 og denne Samfunnsansvarsrapporten gir en oversikt over våre økonomiske resultater, sosiale forhold, vår miljømessige påvirkning og bærekraftige ambisjoner.

Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Derfor har MøllerGruppen og andre bedrifter et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning. For MøllerGruppen er samfunnsansvar å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling. Samfunnsansvar er en integrert del av MøllerGruppens virksomhet, tuftet på våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Vårt arbeid med miljø og samfunnsansvar bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker og miljø.

Fremtidsutsikter
Våre ambisjoner om å være en ledende bilorganisasjon i Nord-Europa er ikke bare basert på egne mål men henger tett sammen med Volkswagen-konsernets ambisjon om å være verdens ledende bilprodusent i 2018. Vårt målbilde er ambisiøst, men realistisk. Det avhenger av å ha de beste medarbeidere og en solid og fremtidsrettet produsent i ryggen.

Volkswagen AG har vist at de er den mest fremgangsrike bilprodusenten de siste årene og har startet et grunnleggende økologisk restruktureringsprogram og investerer mer enn 50 milliarder euro i nye modeller, miljøvennlig teknologi og produksjonsprosesser.

MøllerGruppen jobber aktivt for å etablere en mer miljøvennlig bilpark i Norge. Vårt mål er å framstå som bransjeledende på miljø gjennom å etablere et lederskap på ladbare biler. Elbilmarkedet i Norge har gått fra å være et nisjemarked til å være en svært betydningsfull del av nybilmarkedet på bare to år. Det er fullt mulig å oppnå en bilpark i Norge med nesten utslippsfrie biler, men da må det tilrettelegges for raskere innfasing av ny teknologi. Den ensidige satsningen på hel-elektriske biler er  ikke tilstrekkelig. Det vil komme en rekke plug-in hybrider de neste årene med utslipp som ligger mer enn 50 % lavere enn de mest energieffektive bilene med forbrenningsmotor eller tradisjonelle hybridløsninger har i dag. Dette er kostbar teknologi som imidlertid ikke trenger så veldig store tilpasninger i avgiftssystemene for å bli konkurransedyktig. Litt lenger frem kommer trolig brenselcelleteknologien.  Endringene i avgiftssystemet må skje gradvis og i en forutsigbar retning. Myndighetene må bidra til at vi får mer ut av samme medisin som vi har fått de siste årene dersom utslippsmålene skal kunne nås.

Pål Syversen
Konsernsjef


 

Styrets beretning 2013

KONSERNETS ART, OMFANG OG LOKALISERING

MøllerGruppen Bil konsernet er bilvirksomheten i MøllerGruppen konsernet. Konsernet driver salg, service og skadereparasjoner på Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Skoda i Norge, Sverige og Baltikum. Virksomheten har som strategi å vokse med Volkswagen gruppens merker.

Frem til nå har MøllerGruppen operasjonelt vært styrt som et konsern med en konsernledelse, hvor konsernet har vært organisert i seks forretningsområder, Bilimport, Bilforhandlere Norge, Bilforhandlere Sverige, Bil Baltikum, Bilfinansiering og Eiendom.  Som en naturlig videreutvikling av den juridiske og finansielle strukturen som ble etablert i 2011, vil man fra april 2014 styre bil- og eiendomsvirksomheten som to selvstendige konsern med autonome styrer. Morselskapet vil dermed bli et rent holdingselskap med fokus på kapitalforvaltning, allokering av kapital og andre eiersaker. Holdingselskapet vil endre navn til Aars AS, mens bilvirksomheten endrer navn fra MøllerGruppen Bil til MøllerGruppen. Eiendomskonsernets navn vil fortsatt være MøllerGruppen Eiendom. Årsaken til endringen er at virksomhetenes art er så forskjellige at det er unaturlig å styre de samlet som et konsern. Bileiendommer vil dog fortsatt være en vesentlig del av eiendomsvirksomheten, slik at det fortsatt vil være et utstrakt samarbeid mellom bil- og eiendomsvirksomheten.

Bilvirksomheten vil fortsatt bli styrt som et konsern med en felles konsernledelse, og vil, sett bort fra Eiendom, fortsette med de samme forretningsområdene som nevnt over. Konsernet har en styringsmodell som innebærer at hvert forretningsområde rendyrkes med vekt på selvstendig ansvar og myndighet innenfor vedtatte strategier og mål for langsiktig verdiutvikling. Samtidig søkes det å bruke fellesfunksjoner og utnytte stordriftsfordeler på tvers av forretningsområdene der dette er hensiktsmessig. Konsernadministrasjonen som har vært organisert i morselskapet MøllerGruppen AS, ble 1.1.2014 flyttet ned til morselskapene for bil- og eiendomsvirksomhetene, henholdsvis MøllerGruppen Bil AS og MøllerGruppen Eiendom AS.

Bil Baltikum består av forhandlerne i Baltikum og bilimport i Baltikum. Disse to enhetene er samlet i et forretningsområde under felles ledelse. Årsaken til dette er at i den fasen virksomheten er i disse landene, er det stort behov for å koordinere aktiviteter og fokusområder på tvers av importør og forhandler. Bilforhandlerne opererer i Norge og Sverige under kjedenavnet Møller Bil, mens forhandlerne i Baltikum har kjedenavnet Møller Auto.  Forhandlerne i Norge, Sverige og Baltikum drives som egne selvstendige enheter da de er på veldig forskjellig utviklings- og modenhetsnivå som forhandlerkjeder. Det arbeides med samkjøring og erfaringsutveksling der dette er hensiktsmessig. Det er en langsiktig strategi å bygge en felles internasjonal forhandlerkjede. Bilfinansiering har sin virksomhet i Norge og drives gjennom selskapet Volkswagen Møller Bilfinans, som er en felles kontrollert virksomhet med Volkswagen Financial Services AG.

MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER
Den globale makroøkonomien har fortsatt med en relativt stabil, men svak vekst gjennom 2013. Det er fortsatt usikkerhet til den økonomiske utviklingen, men mot slutten av 2013 har man sett tegn til bedring i Europa. Generelt er det i de fleste markedene fortsatt forholdsvis lav økonomisk vekst, lav inflasjon, relativt høy arbeidsløshet og svært lave renter.  Norge har på grunn av sine sterke statsfinanser klart seg bedre enn andre deler av Europa, men har hatt noe lavere vekst i 2013 enn de siste årene. Lave renter og lav arbeidsledighet har medført et fortsatt svært godt bilmarked også i 2013. I Sverige har den økonomisk utvikling vært svakere enn de siste par årene som følge av eksportnæringens eksponering mot Europa. Dette har gitt seg utslag i et noe svakere bilmarked, men salget har fortsatt vært i overkant av et historisk snitt. Baltikum har hatt en stabil vekst de siste par årene. Økonomien har stabilisert seg i disse landene, men er fortsatt på lave nivåer i forhold hva vi så før finanskrisen. Estland har hatt den beste økonomiske utviklingen etter finanskrisen, men hadde forholdsvis lav vekst i 2013. Latvia er det landet som henger mest etter i regionen. Veksten i disse landene hemmes av at mye kompetanse emigrerte ut i løpet av finanskrisen. Så langt har en ikke sett at disse vender tilbake til sine hjemland.

Det var ingen vesentlige endringer i avgiftssystemer eller i rammevilkårene forøvrig i våre markeder. I Norge fortsetter salget av dieselbiler å falle i forhold til bensinbiler. En del av forklaringen på dette at verdens bilfabrikker har redusert drivstofforbruket i dagens bensinmotorer betydelig gjennom motoreffektivisering. Men det er også tydelig at avgiftspolitikken med blant annet fokus på NOx bidrar til denne vridningen av salget. Dog ikke mer enn at det i 2013 fortsatt ble solgt flere dieselbiler enn bensinbiler. Våre merker er godt posisjonert med produkter både på bensin- og dieselsiden, slik at vi ikke forventer at ytterligere endringer vil påvirke vår markedsposisjon i vesentlig grad.

I Norge har vi Europas mest gunstige avgiftssystem for elektriske biler. Det er fastlagt at dette skal opprettholdes frem til i hvert fall 2017 eller 50 000 solgte elektriske biler. Som følge av avgiftssystemet er det solgt relativt mange el-biler i Norge. Salget har doblet seg i 2013 i forhold til 2012, og el-bil salget utgjorde i 2013 5,5 prosent av det totale personbilsalget.  Volkswagen kom med sin e-up! mot slutten av året, og vi ser at konsernet vil komme med flere nye produkter innen dette segmentet de neste årene, særlig vil det bli satset på ladbare hybrid biler som vil kunne ha et større bruksområde enn rene elektriske biler. Fortsatt har ikke ladbare hybrider de samme avgiftsfordelene som rene elektriske biler. Vi er av den oppfatning at salget av ladbare hybrider vil være avgjørende for at Norge skal nå sine klimautslippsmål. Den norske importøren jobber aktivt mot politikerne for å få tilpasset avgiftssystemet slik at ladbare hybrider kan konkurrere prismessig med andre teknologier. Vi er optimistiske for at våre merker fremover vil ta sin forholdsmessige andel av dette markedet.

Bilmarkedet
Det ble i 2013 registrert 142 151 nye personbiler i Norge, dette er en økning på 3,0 prosent i forhold til 2012. Næringsandelen av personbilsalget for hele 2013 var 43,3 prosent, mens den i 2012 var 41,6 prosent. Totalt antall nyttekjøretøy endte på 30 859 biler, 3,1 prosent ned fra 2012. Salget av nye personbiler i Sverige endte på 269 363 biler mot 279 478 biler i 2012, en nedgang på 3,6 prosent. Markedet for nyttekjøretøy gikk ytterligere tilbake og endte på 37 333, markedet er dermed redusert med omlag 9 000 biler de siste 2 årene. Bilmarkedet i de tre baltiske land er stabilt og endte på 42 493 personbiler og 7 323 nyttekjøretøy.

Årsregnskapet
2013 ble et godt år for MøllerGruppen Bil med tidenes høyeste omsetning og et av de beste resultatene i historien. Virksomheten hadde til tross for et meget sterkt bilmarked i Norge, en resultatmessig tilbakegang fra 2012. Dette skyldes hard konkurranse med press på marginer og markedsandeler for nye biler, særlig i Norge. Sverige og Baltikum viste gledelig fremgang som følge av gode markedsprestasjoner fra våre forhandlere.  Bilfinans hadde historiens beste resultat som følge av meget høyt salg, god rentenetto og lave tap.

Regnskapet for MøllerGruppen Bil omfatter resultatet i datterselskapene, samt konsernets andel av resultatet i tilknyttede selskaper.

Konsolidert viser MøllerGruppen Bil samlede driftsinntekter på 18 841,7 millioner kroner mot 18 726,4 millioner kroner i 2012.  Økningen i omsetningen kommer fra Baltikum, brukte biler og servicemarkedet i Norge og Sverige, mens omsetningen på nye biler har falt i begge disse markedene.  Resultatet før skatt ble på 701,1 mot 795,3 millioner kroner i 2012. Betalbare skatter beløper seg til 154,3 millioner kroner. Utsatt skatt viser en netto kostnadsføring på 35,5 millioner kroner, som gir en samlet skattekostnad på 189,8 millioner kroner.  Årets resultat etter skatt blir således 511,3 millioner kroner. Samlet kontantstrøm målt ved EBITDA beløp seg til 848,3 millioner kroner, mot 971,0 millioner kroner i 2012. Netto kontantstrøm fra driften ble 554,7 millioner kroner i forhold til 311,3 millioner kroner i 2012.  Kontantstrømmen fra driften er betydelig lavere enn EBITDA fordi denne inneholder betalbare skatter, finanskostnader og endringer i arbeidskapital.

Styret er tilfreds med resultatet og markedsprestasjonene som konsernet har levert i 2013.

Anleggsinvesteringer, likviditet og finansiering
Konsernets investeringer beløp seg til 286,3 millioner kroner i 2013, en økning på 135,5 millioner kroner fra året før. Det er i perioden solgt driftsmidler for 29,5 millioner kroner. Lagerbeholdningen av nye og brukte biler ved utgangen av 2013 var på 2 387,0 millioner kroner. Dette er en nedgang på 2,7 prosent fra 2012. Øvrige beholdninger var 232,0 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,7 prosent fra foregående år.

Konsernets finansiering består av kortsiktig kassekreditter og en flervaluta låneavtale med en ramme på 1 000 millioner kroner, som løper til juli 2016. Pr 31. desember 2013 er det trukket 200 millioner kroner på fasiliteten. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld på 43,3 millioner kroner pr 31.12.2013.

Pr 31. desember 2013 utgjør egenkapitalen for konsernet 2 372,8 millioner kroner tilsvarende 44,4 prosent av totalkapitalen. Dette gir MøllerGruppen Bil en meget solid finansiell stilling.

Konsernets forhandlere har forpliktelser på totalt 3 937,4 millioner kroner knyttet til gjenkjøp av biler fra finansieringsselskaper. Dette er en økning på 11,5 prosent fra 2012. Det er en markedsmessig risiko for at markedsprisen på bilene blir lavere enn garantert gjenkjøpsverdi. Det er avsatt for antatte tap på porteføljen. Styret er av den oppfatningen at risikoen er under betryggende kontroll basert på dagens finansielle stilling og markedsforhold.

Ved import av biler og deler er transaksjonsvalutaen euro, med unntak for import av Škoda, hvor betaling skjer i norske kroner. Priser i euro reguleres i henhold til valutaavtaler med de enkelte leverandører, hvilket innebærer at det meste av risikoen tas av leverandøren. MøllerGruppen bærer transaksjonsrisikoen innenfor én måned, samt den langsiktige strategiske risikoen knyttet til euro-områdets konkurranseevne. For å redusere den kortsiktige risikoen, benyttes det terminkontrakter og opsjoner. I tillegg er konsernets investeringer i Sverige og Baltikum utsatt for valutasvingninger. Ved utgangen av 2013 er disse investeringene ikke valutasikret utover at gjeldsfinansieringen av virksomhetene er tatt opp i lokal valuta.

FORRETNINGSOMRÅDENE

Bilimport Norge: Harald A. Møller AS, importøren av Volkswagen, Audi, og Škoda, hadde samlede driftsinntekter 9 486,5 millioner kroner, en nedgang på 3,3 prosent fra 2012. Resultat før skatt i 2013 ble på 455,2 millioner kroner mot 587,7 millioner kroner i 2012.  Resultatnedgangen skyldes reduserte marginer på nye biler og deler, som følge av en svært tøff konkurransesituasjon i nybilmarkedet i 2013. Resultatet er likevel historisk sett et av selskapets beste. Harald A. Møller AS beholdt posisjonen som største bilimportør og våre bilmerker fikk en samlet markedsandel på 25,7 prosent av det norske person- og varebilmarkedet, mot 27,6 prosent i 2012. Nedgangen skyldes lavere markedsandeler for Volkswagen personbil og Audi. Begge merkene ble påvirket av at de ikke var representert i det raskt voksende el-bil markedet før helt mot slutten av 2013. Volkswagen ble likevel det mest solgte personbilmerket for åttende år på rad, og Volkswagen Golf var den mest populære bilmodellen for sjuende år på rad i 2013. Škoda hadde en svak start på året før ny Octavia stasjonsvogn begynte å selge for fullt, men etter et sterkt andre halvår endte markedsandelen på 4,9 prosent som er det samme som i 2012. Audi ble størst i premiumsegmentet med en markedsandel på 5,3 prosent, ned fra 6,0 prosent fra rekordåret 2012. Volkswagen Nyttekjøretøy hadde et fantastisk år med en markedsandel på 35,3 prosent, opp fra 35,1 prosent fra året før. I 2013 økte salget av deler og tilbehør med 2,1 prosent.  Driftskostnadene utgjorde 11,1 prosent av driftsinntektene, noe som er 1,1 prosent høyere enn i 2012. Netto finanskostnader er lave, som følge av sterk kontantstrøm og lave renter på driftskreditter.

Bilforhandlere Norge: MøllerGruppen Bil eier en betydelig del av forhandlernettet gjennom Møller Bil AS. For Volkswagen og Audi dekker kjeden Møller Bil omlag 60 prosent av det norske markedet, med hovedvekt på de største byene. For Škoda er andelen ca. 45 prosent. Bilforhandlerne hadde en samlet økning i driftsinntektene på 1,6 prosent i 2013 til 10 934,6 millioner kroner, hvilket ga et overskudd før skatt på 145,3 millioner kroner – mot fjorårets 100,5 millioner kroner. I forbindelse med merkesepareringen mellom Volkswagen og Audi på Skøyen og behovet for ny anleggsstruktur på Oslo Vest, ble det i 2012 gjort en kostnadsavsetning på 41,5 millioner kroner. Ettersom planene for ny struktur har blitt mer klarlagt, har denne avsetningen blitt reversert med 21,0 millioner kroner i 2013. Underliggende resultat for disse to siste årene er derfor på samme nivå. Sammensetningen av resultatet har imidlertid endret seg ved at det har vært en nedgang på nye biler som følge av lavere omsetning og pressede marginer. Positiv utvikling på brukte biler har nesten utliknet tilbakegangen på nye biler, mens også servicemarkedet viser en liten positiv utvikling.

Gitt det høye bilmarkedet i 2013 er en resultatgrad på 1,6 prosent for forhandlerkjeden samlet for lavt. Spredningen i resultatene mellom de beste og de svakeste forhandlerne er imidlertid stor, og det vil være et hovedfokus å bedre inntjeningen til de svakeste forhandlerne i 2014.

Møller Bil har gjennom 2013 hatt en meget positiv utvikling på kundetilfredshet, både på salg og servicemarked.  Styret er tilfreds med den positive utviklingen som er et resultat av flere års hardt arbeid og fokus på dette området. Kundetilfredshet er avgjørende for kjedens suksess og det er fortsatt forbedringsmuligheter. Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2014.

Bilforhandlere Sverige: MøllerGruppen Bil eier ca. 9 prosent av forhandlernettet som selger Volkswagens merker i Sverige. Virksomheten er fordelt på 10 forhandlere i Mälardalen. Forhandlervirksomheten i Sverige hadde driftsinntekter på totalt 2 263,7 millioner kroner i 2013, en liten økning på 1,4 prosent i forhold til 2012. Økningen skyldes en svakere norsk krone kurs. I lokal valuta er det en omsetningsnedgang som følge av et noe svakere totalmarked for nye biler. Omsetningen på brukte biler var i lokal valuta omtrent på nivå med 2012, mens omsetningen på servicemarked har vist en gledelig fremgang på 9,2 prosent. Resultat før skatt viser et underskudd på 38,1 millioner kroner mot et underskudd på 20,6 millioner kroner i 2012. Resultatet for begge årene er belastet med engangsnedskrivninger knyttet til merkeseparering og omstrukturering av de fleste bilanleggene i Sverige. I 2013 utgjorde dette 59,6 millioner kroner, mens det ble nedskrevet 13,5 millioner kroner i 2012. Underliggende drift viser derfor en fremgang på 28,6 millioner kroner. Dette skyldes særlig forbedringer på markedsprestasjonene på nye biler, men også fremgang både på servicemarkedet og for brukte biler.

Forhandlerne i Sverige har vist en fin fremgang på kundetilfredshet, både på salg og for servicemarkedet. Men fortsatt ligger de svenske forhandlerne noe bak de nivåene vi har i Norge. Det jobbes derfor aktivt for å forbedre dette videre, blant annet ved å sammenlikne og samkjøre tiltak med Møller Bil Norge. Styret er svært tilfreds med den positive utviklingen i Sverige.

Bil Baltikum: MøllerGruppen Bil er importør for Volkswagen i samtlige baltiske land og for Audi i Latvia og Litauen. I tillegg er konsernet representert med Volkswagen forhandlere i alle de tre baltiske landene, og med Audi-forhandlere i Latvia og Litauen. Virksomhetene er organisert som et forretningsområde, da den relativt unge organisasjonen har behov for sterk grad av koordinering og samkjøring mellom importør og forhandlere. Vi ser at dette har gitt positive effekter i 2013.

De baltiske stater har vært preget av en fortsatt svak men stabil økonomisk utvikling i 2013. Bilmarkedet ser også ut til å ha stabilisert seg på de siste årenes nivå, som synes å være et mer bærekraftig nivå enn før finanskrisen i 2008. Samlede driftsinntekter fra bilvirksomheten ble 1 577,7 millioner kroner, en økning på 9,9 prosent fra 2012. Årsaken til dette er bedrede markedsprestasjoner både på nye biler, brukte biler og servicemarkedet.

Volkswagen personbil har en markedsandel på 12,9 prosent, mens Audi har en markedsandel på 2,9 prosent. Volkswagen Nyttekjøretøy har en markedsandel på 13,3 prosent. Markedsandelene er på samme nivå som i 2012, og det er særlig Estland hvor det er et stort potensial for forbedring både for personbil og nyttekjøretøy.

Resultat før skatt ble på 32,9 millioner kroner, mot 17,9 millioner kroner i 2012. Fremgangen har kommet på alle områder til tross for et relativt flatt marked. Styret er fornøyd med at organisasjonen begynner å sette seg etter oppkjøpene i 2011 og 2012, og at dette begynner å gi resultater.

MøllerGruppen Bil har nå en meget sterk strategisk stilling i de baltiske landene, men det gjenstår fortsatt et stykke arbeid i forhold til utvikling av kjeden i tråd med hva som er gjort i Norge og Sverige.

Bilfinansiering: Virksomheten har siden 2009 blitt drevet gjennom Volkswagen Møller Bilfinans AS, en felles kontrollert virksomhet mellom Volkswagen Financial Services og MøllerGruppen. Selskapet selger bilfinansierings- og forsikringsprodukter i Norge. MøllerGruppens eierandel utgjør 49 prosent. I tillegg eier MøllerGruppen 49 prosent av Møller Bilfinans AS som er en felles kontrollert virksomhet med SEB. Dette selskapet har ingen egen drift utover å avvikle eksisterende finansieringsportefølje. Per 31.12.2013 ble restporteføljen overført til Volkswagen Møller Bilfinans. Selskapet er dermed tomt og er planlagt avviklet i løpet av 2014. I 2013 kommer imidlertid resultatene innen bilfinans fra disse to selskapene, og konsernets andel av resultatet etter skatt utgjorde samlet 66,3 millioner kroner i 2013 mot 56,4 millioner kroner året før. Resultatet er tidenes beste og skyldes en høy volumvekst, fortsatt relative gode rentemarginer og lave tap. I tillegg drives selskapet meget kostnadseffektivt. Konstaterte tap og tapsnedskrivninger tilsvarte 0,61 prosent av årets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Dette er en økning på 0,3 prosent fra 2012. Økningen skyldes endret beregningsmetode for gruppenedskrivninger i tapsavsetningen.

Det høye salget av nye biler har medført en betydelig økt etterspørsel etter finansieringstjenester. I tillegg har vi oppnådd en høyere finansieringsgrad, særlig som følge av en økning av privat leasing. Sammenlignet med 2012 er derfor den samlede forvaltningskapitalen økt med 8,6 prosent til 9 292,9 millioner kroner pr 31. desember 2013. 

PERSONAL, ARBEIDSMILJØ, MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
MøllerGruppen Bil hadde ved utgangen av 2013 totalt 3 712 medarbeidere, en økning på 102 fra året før.  

Sverige hadde 538, de 3 landene i Baltikum til sammen 574 og i Norge var vi 2 600.
Kvinneandelen i konsernet holder seg relativt konstant. Kvinneandelen i Norge var ved utgangen av 2013 på ca. 16 prosent og vi har stadig et ønske om å øke denne. Vi har fem kvinnelige daglige ledere i Norge, to i Sverige, to i Latvia og en i Litauen.

MøllerGruppen har for første gang for 2013 utarbeidet en egen rapport for samfunnsansvar. Denne omhandler personal, arbeidsmiljø, miljø og samfunnsansvar. Nærmere beskrivelse av disse områdene er beskrevet i denne rapporten.

MØLLERGRUPPEN Bil AS

Morselskapet, MøllerGruppen Bil AS, har en solid økonomisk stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av regnskapet for 2013, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og finansielle stilling pr 31. desember 2013. Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. MøllerGruppen Bil AS hadde i 2013 et overskudd etter skatter på 382,6 millioner kroner, som styret foreslår disponert som følger:

Utbytte og konsernbidrag                                                                        377,3 mill kr
Overført til annen egenkapital                                                                      5,3 mill kr
Sum disponert                                                                                          382,6 mill kr

Selskapet har en bokført egenkapital på 1 775,1 millioner kroner. Selskapet hadde ingen medarbeidere pr. 31. desember 2013. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

UTSIKTER FOR 2014 OG FREMOVER
2013 ble et meget godt salgsår for nye biler i Norge med det høyeste totalmarkedet siden 80-tallet. I Baltikum var det fortsatt et stabilt, men lavt marked, mens totalmarkedet i Sverige gikk noe tilbake fra 2012. Salget av brukte biler har vært bra i alle markeder, og også servicemarkedet har vist en liten fremgang i alle markeder. I Norge ser det gode markedet for nye biler ut til å fortsette inn i 2014, selv om en forventer en liten tilbakegang fra foregående år. I Sverige forventes markedet å øke noe igjen i 2014, og i Baltikum forventes også en liten vekst basert på at makroøkonomien ser ut til å ha stabilisert seg etter finanskrisen. Som følge av den fortsatt svake situasjonen i Europa forventes fortsatt stor konkurranse og press på marginene på nye biler. Som følge av svak kronekurs har bruktbilimporten avtatt i 2013, denne forventes å holde seg relativt lav også i 2014, noe som har en positiv innvirkning på marginen på særlig nyere brukte biler. Internasjonalt ser vi nå tegn til positiv utvikling på bilmarkedene. Europa har blant annet for første gang på flere år en liten vekst måned for måned i forhold til forrige år. Dette forventes å fortsette utover i 2014.

2013 ble et år hvor nettbasert handel økte betydelig innen flere bransjer. I bilbransjen er omfanget fortsatt svært begrenset. Det er imidlertid liten tvil om at den teknologiske utviklingen og kundenes forventninger knyttet til dette, vil medføre at også bilbransjen vil bli sterkere påvirket av denne trenden i de neste årene.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen av verdensøkonomien. Det synes å være bred enighet om at gjeldskrisen i en rekke store land sannsynligvis vil legge en demper på den globale veksten, men gjeldssituasjonen kan også medføre et nytt økonomisk tilbakeslag. Politisk uro knyttet til oljemarkedet er også en viktig faktor som kan påvirke verdensøkonomien negativt de neste årene. Samtidig er det stadig positive tegn til at arbeidsmarkedene i store land, blant annet i USA, er i bedring. Det er også usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i USA i forbindelse med de store budsjettkuttene som ble iverksatt i 2013. Eventuelle store negative konsekvenser av dette vil påvirke verdensøkonomien og dermed også våre markeder.

Styret er moderat optimistiske med tanke på bilmarkedene i våre geografiske områder. Utsiktene om fortsatt lave renter og bedring i arbeidsløsheten vil bidra til en fortsatt positiv utvikling av den økonomiske situasjonen i disse landene.

Det vil i 2014 fortsatt være betydelige oppgraderinger av bilanlegg for å tilpasse disse til fabrikkenes krav, særlig i Sverige.

For 2014 forventes det fortsatt stort press på marginene på nye biler, men gitt et fortsatt godt marked og forventet positiv utvikling på markedsandeler for våre merker, forventer styret at resultatet for 2014 totalt sett vil ligge på samme nivå som 2013. Generelt sett er det styrets vurdering at det fortsatt råder usikkerhet rundt viktige rammebetingelser som ligger utenfor virksomhetens påvirkning. Dette gjelder det økonomiske bildet, men også i noen grad bilfabrikkenes disposisjoner, samt myndighetenes påvirkning gjennom lover, skatter og avgifter.